V prostorih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v Ljubljani smo v torek, 26. avgusta 2014, gostili zaključno konferenco projekta "Priložnost za nov začetek", ki se je od avgusta lani izvajal pod okriljem Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in je bil delno financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada Evropske unije ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt predstavlja nov način povezovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter socialnimi partnerji pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti in izboljšanju razmer na trgu dela, saj spodbuja aktivno sodelovanje pri prenosu znanja ter izkušenj iz t. i. realnega v javni sektor. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so v okviru projekta krepili socialni dialog, da bi pripomogli k reševanju problematike s področja vseživljenjskega učenja in zaposlovanja ter podali predloge in ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Uvodoma je na konferenci zbrane pozdravil in jim na kratko predstavil cilje in vsebino projekta generalni sekretar KSJS Vladimir Tkalec.

Glavni cilji Priložnosti za nov začetek so bili štirje, in sicer:
  • razvoj in krepitev vloge sindikata na področju politike zaposlovanja,
  •  informiranje in osveščanje članstva o novih zaposlitvenih možnostih in trgu dela,
  • pomoč iskalcem zaposlitve in ogroženim skupinam pri vključevanju na trg dela,
  • krepitev socialnega dialoga med sindikati in delodajalci na področju zaposlovanja.

Aktivnosti projekta so šle v smeri motiviranja članstva za pridobitev novih kompetenc, usposabljanja članstva oz. deležnikov v okviru vseživljenjskega učenja in karierne orientacije, primerjave dobrih praks v državah EU in trajnejšega sistema informiranja, usposabljanja in svetovanja za različne skupine na trgu dela. KSJS je v okviru projekta izvedla tudi nekaj usposabljanj in delavnic, in sicer s področja kvalifikacij za trg dela in novih zaposlitvenih možnosti, o samozaposlitvi kot priložnosti ter socialnem podjetništvu, zelo dobro obiskana pa so bila tudi različna računalniška izobraževanja. Ob koncu predstavitve se je generalni sekretar KSJS v imenu konfederacije in Obrtne zbornice Slovenije, ki je kot partner sodelovala v projektu, zahvalil vsem, ki so omogočili izvedbo projekta, ter vsem udeležencem projektnih aktivnosti.

V nadaljevanju konference so sledile tri predstavitve, in sicer rezultatov študije Vrednotenje projektnih aktivnosti ter aktivne politike zaposlovanja v italijanski regiji Veneto ter v Španiji. O slednjem sta spregovorila gosta iz tujine, in sicer Giulio Fortuni iz italijanskega sindikata CISL ter Fernando Benavente Tendillo iz španskega IFES / UGT. Udeleženci aktivnosti (delavnic, usposabljanj …), ki so potekale v okviru projekta Priložnost za nov začetek, so kot razloge za udeležbo navajali željo po pridobitvi dodatnih znanj in veščin, ki bi lahko pripomogle k novim zaposlitvenim možnostim, željo po prenosu pridobljenih znanj na druge ter potrebo po rednem izobraževanju in novih znanjih zaradi položaja, v katerem so. Kar 97,7 odstotka udeležencev je izrazilo zadovoljstvo z izvedbo projektnih aktivnosti, dve tretjini sta projekt ocenili kot koristnega za lažje vključevanje posameznikov na trg dela s pomočjo pridobitve novih znanj in veščin, med pripombami pa izstopajo ocene, da so bila usposabljanja prekratka ter da bi udeleženci želeli slišati več praktičnih primerov, izkušenj in dobiti več odgovorov na konkretna vprašanja oziroma problematiko.

V zaključnem delu konference je dr. Barbara Kresal z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zbranim predstavila ključne ugotovitve študije o vlogi sindikata in sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih. Raziskava je temeljila na treh osrednjih vprašanjih: kakšne ukrepe za ohranitev zaposlitve oz. zaposljivosti lahko izvajajo sindikati in sindikalni zaupniki po veljavni delovni in uslužbenski zakonodaji ter zakonodaji urejanja trga dela, kakšna sta položaj in funkcija sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposljivosti zaposlenih ter kako vidijo svojo vlogo in možnosti na področju ohranjanja zaposljivosti zaposlenih sindikati sami oz. kako se umešča ta funkcija v okvir delovanja sindikatov v pogojih fleksibilnejšega trga dela in prenove javnega sektorja. Raziskava kaže, da je dejanski vpliv sindikatov na področjih, ki jih sami štejejo za pomembna, zelo pomembna ali kot najpomembnejša, po oceni sindikatov samih opazno manjši, kot pa bi si ga želeli in kot izraža njihova ocena pričakovane/želene vloge sindikatov na teh področjih.