Zaključna konferenca projekta za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja v podjetjih
 

Dne 23. oktobra 2013 je v Domu sindikatov v Ljubljani v organizaciji Konfederacije sindikatov javnega sektorja potekala zaključna konferenca projekta iz programa Leonardo da Vinci na temo: ˝Priznavanja priložnostnega in neformalnega učenja v podjetjih v Sloveniji˝. Zaključna konferenca je potekala pod naslovom »Kaj imajo od tega delavci?«. Udeležilo se je 40 predstavnikov različnih sindikatov in sindikalnih zvez ter strokovnih institutov in javnih zavodov, ki se ukvarjajo s priznavanjem prilož
nostnega in neformalnega učenja. Med udeleženci so bili tudi predstavniki SKEI s predsednico. L. Jerkič in predstavniki ZSSS.
PIN projekt Praxis and Information Network, v katerega je vključenih 15 partnerjev iz 12 evropskih držav, med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je vodil sindikat IG Metall iz ZR Nemčije. V mreži projekta je sodelovalo več različnih sindikatov in sindikalne centrale, poleg teh pa strokovni instituti iz držav EU, ki se ukvarjajo z neformalnim učenjem ali potrjevanjem znanj, spretnosti in kompetenc ter njihovim uvrščanjem v nacionalna ogrodja kvalifikacij. Med cilji projekta je bila krepitev vloge sindikalnih zaupnikov in priprava strokovnih podlag za priznavanje priložnostnih in neformalnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki naj bi jih na ravni podjetja uporabljali sveti delavcev oz. sindikalni predstavniki. Poudarek je bil na priznavanju priložnostnega učenja, ki so ga deležni zaposleni v delovnih procesih in ga delodajalec le v redkih primerih priznava in posledično tudi nagrajuje.

V okviru projekta PIN so bile razvi
te Smernice za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja v podjetju. Vsebujejo nabor dejanj, ki jih mora upoštevati in opraviti delodajalec, da zagotovi priznanje kompetenc, spretnosti ali znanja delavca, kar temu omogoča napredovanje v podjetju in ne nazadnje boljšo plačo. Priznanje rezultatov priložnostnega učenja in napredovanje delavca pa naj ne bi bilo izključno odvisno le od dobre volje delodajalca. Svet delavcev naj bi sprejel pravila priznavanja, ki vsebujejo sistematično predstavljanje, dokumentiranje in preverjanje kompetenc, spretnosti in znanj. Podjetja izdelajo sistemizacije delovnih mest z opisi potrebnih kompetenc in nato spremljajo zaposlene s pomočjo portfolija. Razvoj kompetenc (spretnosti in znanj) preverjajo z vnaprej dogovorjenimi metodami ocenjevanja oz. samoocenjevanja. Na koncu podjetje izda osebni certifikat, ki ga posameznik lahko vključi v svoj življenjepis in je tudi sestavina osebnega razvojnega načrta, ki naj bi ga pripravili za slehernega zaposlenega. S tem mu olajšajo vključevanje v neformalno in tudi formalno izobraževanje. Smernice vsebujejo različne kontrolne sezname za kakovostno preverjanje kompetenc ter vzorce portfolija, poklicnega življenjepisa in osebnega razvojnega načrta.

Na zaključni konferenci so bile predstavljene tudi zakonske podlage za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja v Sloveniji ter načela zagotavljanja kakovosti priznavanja, ki jih je predstavil Center RS za poklicno izobraževanje. Sindikalna zaupnica SKEI Mateja Gerečnik iz podjetja ETI Izl
ake pa je predstavila primer usposabljanja in model napredovanja delavcev z uporabo priložnostno in neformalno pridobljenih kompetenc v podjetju ETI.

 V okviru projekta PIN je bila izdelana tudi elektronska učna platforma oz. portal za predstavitev modelov priznavanja v različnih podjetjih in različnih državah. Na učni platformi lahko partnerji predstavljajo primere dobre prakse oz. primere, ki jih bodo razvili za priznavanje priložnostnih znanj, spretnosti in kompetenc v prihodnje. Med cilji, ki niso izrecno deklarirani lahko prepoznamo težnjo, da bi v okviru nacionalnih ogrodij kvalifikacij za vseživljenjsko učenje omogočili podjetjem postavitev okvirov priznavanja kompetenc in tistim posameznikom brez kvalifikacij, da se njihove kompetence vrednotijo najprej v podjetjih in nato tudi v okviru nacionalnih ogrodij kvalifikacij.

Več na www.eqf-pin.eu .