Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je s konzorcijem partnerjev uspela na razpisu za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu Zavoda za zdravstveno zavarovanje in prijavila projekt
»Z znanjem do zdravja zaposlenih«.“Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih" je s 30.000,00 € finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih predstavlja učinkovit pristop za promocijo zdravja na delovnem mestu in zmanjšenje odsotnosti z dela v dejavnosti zdravstva. Vključuje tako usposabljanje sindikalnih predstavnikov za proaktivno promocijo zdravja, kot izvedbo primera dobre prakse v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Poteka v obdobju oktober 2013 - november 2014.


NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 v 6. členu določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, v 32. členu pa, da mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva za promocijo zdravja in način spremljanja. Inšpektorat RS za delo navaja, da je leta 2012 le okoli 5 % slovenskih podjetij imelo načrt in izvajalo aktivnosti na področju promocije zdravja (Markota, 2012). Hkrati finančno breme zdravstvenega absentizma v obdobju od 2000 do 2010 konstantno raste, in sicer z 224 mio € v letu 2000 na 439 mio EUR v 2010, znesek vseh nadomestil plač na aktivno osebo pa z 280 €/osebo v 2010 na 527 €/osebo v 2010 (Občasnik ZZZS, 2011).

Slika 1: Preglednica projekta z znanjem do zdravja zaposlenihNamen projekta je:

Sindikalne predstavnike usposobiti za proaktivno promocijo zdravja in sicer v organizacijah, oz. dejavnostih z visokimi stopnjami absentizma v Slovenij.

Izvedba primera dobre prakse ter posledično zmanjševanje absentizma v Splošni bolnišnici Novo mesto (preko 1000 zaposlenih).

Pridobiti relevantne empirične podatke za pripravo strokovnih podlag za odločanje o ukrepih za promocijo zdravja na nivoju organizacije


Prijavljeni projekt predstavlja nov model, ki bo delojemalski strani pomagal pri proaktivni promociji zdravja na delovnem mestu. Tako je uporaben ne le za sindikate, pač pa tudi svete delavcev v organizacijah in druge odgovorne strokovnjake, ki se srečujejo s promocijo zdravja na delovnem mestu (varnostni inženirji, kadrovski strokovnjaki, itd).
Konzorcij sestavljajo Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije KSJS, Družbeno-medicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Glotta Nova, center za novo znanje d.o.o. in Inštitut za produktivnost d.o.o.


Cilji projekta:
 

Ozaveščati in usposobiti predstavnike Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugo ciljno javnost (vodstva, strokovni sodelavci, itd) za proaktivno vlogo pri promociji zdravja na delovnem mestu.

Usposobiti ključno osebje za vodenje razgovorov, povezanih z odsotnostjo z dela, oziroma promocijo zdravja (coaching program).

Izpeljati primere dobre prakse promocije zdravja v Splošni bolnišnici Novo Mesto, kjer bo na osnovi izvedene presoje obremenitev in tveganj na delovnem mestu pripravljen program promocije zdravja, ter glede na program s strani konzorcija izvedeni tudi nekateri ukrepi promocije zdravja.

Pridobiti relevantne empirične podatke za pripravo strokovnih podlag za odločanje o ukrepih za promocijo zdravja na nivoju organizacije.


Cilj projekta so namenjeni ciljnim javnostim oziroma dejavnostim, ki se nahajajo na celotnem območju Republike Slovenije - zdravstvo in kjer je problematika zdravja, vključno s stopnjo absentizma, med najvišjimi v Sloveniji. Projekt je namenjen dejavnosti, ki kumulativno dosega visok odstotek zaposlenih v Sloveniji.

Cilji bodo doseženi z izvedbo sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja, ki so kombinacija informativnih, svetovalnih, vzgojno izobraževalnih aktivnosti ter konkretnih programov pri posameznih delodajalcih in organizacijah.


PARTNERJI PROJEKTA

Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Družbenomedicinski inštitut - ZRC SAZU
Glotta Nova
Inštitut za produktivnost