3. KONGRES KSJS, 7.4.2010 Predlog

Vlada RS je v ukrepih za izhod iz gospodarske in finančne krize ter programu stabilnosti predvidela nadaljnje posege v javne storitve in plače javnih uslužbencev, med drugim tudi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predsedstvo KSJS Slovenije je večkrat opozarjalo na vladne ukrepe, ki imajo dolgoročne posledice, med drugim tudi na 2. kongresu KSJS leta 2007. Predsedstvo je protestiralo proti enostranskim spremembam zakonov, ki pogosto niso rezultat socialnega dialoga. V zvezi z ukrepi vlade predsedstvo predlaga 3. kongresu v sprejem resolucijo:
 
ZA KREPITEV JAVNIH STORITEV IN OHRANITEV SOCIALNEGA POLOŽAJA ZAPOSLENIH

1. Znova izpostavljamo, da javne storitve na področju zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva in kulture sodijo med temeljne dobrine socialne države, ki morajo biti v enaki meri dostopne vsem državljanom in državljankam.

2. Ne strinjamo se z Vlado RS, ki je prepričana, da bo učinkovitost javnih storitev povečala s podeljevanjem koncesij osebam zasebnega prava, kot je to zapisala v Slovenski izhodni strategiji 2010 – 2013. Nesprejemljivo je, da vlada s predhodnim zniževanjem stroškov, kar bo zagotovo poslabšalo kakovost javnih storitev, prek znižanih stroškov zasebnim koncesionarjem zagotovi večje dobičke.

3. Upravičeno se sprašujemo, ali niso zniževanje stroškov dela, racionalizacija storitev in novo oblikovanje doplačil k cenam javnih storitev, ki jih napoveduje izhodna strategija, v funkciji potrditve neoliberalne ideološke mantre, da lahko zasebni sektor prek koncesij učinkoviteje in ceneje izvaja javne storitve. Sprašujemo se tudi, zakaj vlada ne predlaga višjih obremenitev dobičkov in različnih rent.

4. Zavzemamo se za ohranitev socialnega položaja javnih uslužbencev, zato nasprotujemo predlaganim spremembam Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Spremembe zakona ne odpravljajo anomalij plačnega sistema, kot sicer napoveduje vlada, ampak so ne glede na posledice usmerjene v zniževanje stroškov dela.

5. Povsem očitno, a nesprejemljivo je, da Vlada RS izkorišča gospodarsko in družbeno krizo za dolgotrajno poslabšanje socialnega položaja delavcev in delavk v javnem sektorju, saj zaostritve in zožitve možnosti napredovanja, kaznovanja zaposlenih z negativno delovno uspešnostjo, ukinjanja in zniževanja dodatkov časovno ne omejuje.

6. Zavzemamo se za ohranitev Sveta za sistem plač, ki zagotavlja ohranitev vpliva zaposlenih na plačna razmerja v javnem sektorju.

7. Zavzemamo se za spremembe določb zakona o veljavnosti Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki bodo v večji meri odražale voljo večine.

8. Zavedamo se, da se je država znašla v zahtevnih družbenih in gospodarskih razmerah, ki pa jih ne bo mogoče preseči z vladnim vsiljevanjem enostranskih rešitev, ki trajno poslabšujejo položaj zaposlenih v javnem sektorju. Pri tem se pozablja, da smo javni uslužbenci k umirjanju krize že prispevali znatna sredstva. Zavzemamo se za časovno omejene rešitve, ki bodo enakomerno porazdeljene med delom in kapitalom.

V Ljubljani, 7. aprila 2010

Branimir Štrukelj
Predsednik KSJS Slovenije

Sklep: To resolucijo je sprejel 3. kongres KSJS 7. aprila 2010 v Ljubljani.