Projekt promocije zdravja na delovnem mestu »Skupaj za zdravje«
 
V marcu 2015 se je Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije s partnerjema Inštitutom za produktivnost in Zavodom za vzgojo in izobraževanje staršev prijavila na javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki ga je tokrat že drugič razpisal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlog projekta »Skupaj za zdravje« je bil ocenjen kot primeren in ZZZS je prijavitelju zagotovil tudi del sredstev za izvajanje projekta. Rezultati promocije zdravja v preteklih dveh letih so namreč dokazali, da promocija zdravja tudi med zaposlenimi v javnem sektorju pomembno vpliva na zdravstveno stanje, zadovoljstvo, večjo učinkovitost in manjše stroške za odsotnosti delavcev z dela.

Številni zaposleni v dejavnostih javnega sektorja v Sloveniji se soočajo z različnimi obremenitvami zdravja na delovnih mestih. Premajhna skrb in slabo upravljanje s stresom imajo za posledico izgorelost, nekatere poklicne skupine pa izkazujejo nadpovprečno obolevnost, kar ima za posledico visoke stopnje absentizma. V dogovoru s sindikatom SVIZ in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva bo projekt potekal v dejavnosti vzgojno-varstvenih zavodov in domov za varstvo starejših z nastanitvijo oz. domovih upokojencev. Kot pilotni organizaciji sta bili izbrani Vrtec Mladi rod iz Ljubljane in Dom starejših občanov Grosuplje, v izvedbo izobraževanj in usposabljanj pa bodo vključeni sindikalni zaupniki in člani sindikata iz vseh vrtcev in domov za upokojence. Vsi javni zavodi s teh dveh področij bodo imeli pravico dostopa do rezultatov projekta, ki jih bodo lahko prilagodili za svoje potrebe.

Za uspešno izvedbo projektnih aktivnosti je nujno potrebno sodelovanje vodstev javnih zavodov in sindikata. Gre namreč za kombiniran model promocije zdravja, ki podpira tako vodstvo kot sindikat pri skupnem cilju: zmanjšanje odsotnosti z dela in s tem stroškov ter bolj zdravi in uspešni zaposleni. V obeh pilotnih organizacijah bo izvedena analiza stanja zdravja in dobrega počutja, ustanovljene bodo skupine za zdravje ter pripravljeni načrti promocije zdravja. V izobraževanje in usposabljanje bodo vključeni tako člani vodstev kot sindikalni zaupniki in tudi širše članstvo. Namen projekta je tudi razširjanje primerov dobre prakse promocije zdravja v vse vrtce in domove za upokojence. Posebna pozornost bo namenjena zdravju zaposlenih na posebej obremenjenih delovnih mestih, ki jih je v obeh dejavnostih kar nekaj.

Projekt se bo zaključil v dobrem letu, saj morajo biti vse aktivnosti zaključene v novembru 2016.

Vladimir Tkalec
vodja projekta