Nosilec projekta je IG Metal, NemčijaProjekt PIN (Practice and Information Network) je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 15 organizacij iz 11 evropskih držav.
Projekt poteka v okviru programa Leonardo da Vinci, ki sofinancira projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
S projektom PIN želimo povezati čim večje število različnih socialnih partnerjev oziroma interesnih skupin in strokovnjakov za sodelovanje v razpravi o pomembnosti Evropskega in nacionalnih ogrodij kvalifikacij.
Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) predstavlja nov in pomemben korak v življenju zaposlenih v Evropi. Razvijanje novih spretnost in vrednotenje pridobljenih kompetenc ima čedalje bolj pomembno vlogo pri zaposlovanju.
Na mednarodni ravni sta primerljivost in preglednost kompetenc pomemben faktor pri realizaciji delavčevih interesov. Sindikati in izvajalci izobraževanj so tisti, ki naj bi z vodenjem in strokovno pomočjo delavcem pomagali pri doseganju njihovih zaposlitvenih ciljev, in hkrati ščitili njihove interese. Da pa bi organizacije lahko bile kos tej nalogi, morajo najprej dodobra spoznati EOK, njegovo delovanje, vpliv, ki ga bo imelo na kolektivno pogajanje, vrednotenje kompetenc, prehodnost, itd.
Ker bo najkasneje leta 2012 Evropsko ogrodje kvalifikacij vplivalo na izobraževalni sistem v celoti, in ne samo na sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter na politiko kolektivnega pogajanja, je pomembno, da povežemo strokovnjake, institucije in pa seveda vse predstavnike delavcev. Z njihovo pomočjo lahko razvijemo strategije in podamo konkretne smernice za izvajalce usposabljanj in izobraževanj.

S projektom bi želeli izboljšati položaj nizko kvalificiranih odraslih, za katere vemo, da veliko redkeje sodelujejo v programih vseživljenjskega učenja, kot pa tisti z višjo izobrazbo. Z izboljšanjem položaja želimo preprečiti stagnacijo delavcev, in jim omogočiti napredovanja.

V projektno mrežo so vključene tri skupine:
  1. Koordinacijski partnerji - sindikati
  2. Strokovnjaki
  3. Partnerji v organizacijah/zavodih

Delovanje projektne mreže bo potekalo v preko fokusnih skupin, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki z določenih področij na nacionalni ravni. Projektni partnerji iz posameznih držav bodo pripravili nacionalna poročila (t.i. analize vpliva), ki bodo kasneje upoštevana pri pripravi analize na evropski ravni.
Projektna mreža bo pridobljeno strokovno znanje širila s pomočjo:
  • fokusnih skupin
  • nacionalnih in mednarodnih delavnic
  • konferenc
  • gradiv namenjenih usposabljanju
  • spletnih orodij za samoučenje
  • študijskih obiskov

Impact analysis - PIN PROJEKT FOCUS GROUPS