Nosilec projekta Institut Technik und Bildung, Univerität Bremen

Eden izmed največjih izzivov na poti k implementaciji evropskega in s tem povezanih nacionalnih ogrodij kvalifikacij je določitev kvalifikacijskih profilov posameznim ravnem na podlagi primerljivih principov. Le-ti morajo biti oblikovani tako, da zagotovijo primerljivost in preglednost različno strukturiranih kvalifikacijskih profilov. Glavni cilj projekta je torej razvoj praktičnih metod in orodij, ki jih bodo pristojne ustanove in organizacije brez težav lahko uporabile. Le-ta bodo na razpolago šele takrat, ko bodo dovolj preprosta za vsakdanjo uporabo.
Razvita orodja morajo biti primerna za razvrščanje kvalifikacij in učnih načrtov usposabljanj, ki jih države članice določijo v svojih nacionalnih kvalifikacijskih ogrodjih (NOK), prav tako pa se jih mora moči razvrstiti v posamezne ravni. Metode in orodja morajo biti v pomoč pri doseganju primerljivosti, kar zagotavlja boljšo oceno kakovosti evropskih kvalifikacijskih profilov. Mreža posameznih kvalifikacijskih ogrodij bi morala tako ali drugače zagotavljati preglednost in povezanost med le-temi.

Namen projekta je tudi opozoriti na prednosti, ki jih imajo k rezultatom usmerjena sektorska kvalifikacijska ogrodja, kar nam je lahko v pomoč pri doseganju naših ciljev.

Poudarek bo na dveh sektorjih, in sicer na kovinarstvu in elektrotehniki. Kovinarski sektor vključuje tudi avtomobilski sektor. Usmerili se bomo predvsem na delovne procese, ki bodo osnova za naše projektno delo, saj so le-ti strukturno enaki po vsej Evropi.