Spodbujanje razvoja socialnega dialoga

Ministrstvo za javno upravo je v prvi polovici leta 2009 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011. Šlo je za razpis v okviru prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in v okviru le-te spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga ter krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev.

Na razpisu je bila uspešna tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije s projektom »KSJS SI-PART (KSJS - socialni partner)«.

Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Njegov splošni cilj je bil krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev, da bi le-ti prispevali k uspešni implementaciji ciljev in prednostnih nalog Lizbonske strategije.

Aktivnosti projekta so bile usmerjene h krepitvi usposobljenosti sindikatov ter predstavnikov delodajalcev s ciljem spodbujanja socialnega dialoga na različnih ravneh (nacionalni, regijski, panožni …) in v različnih oblikah (dvo- in tristranski socialni dialog).

Namen projekta je bil tudi ozaveščanje splošne javnosti in posebnih ciljnih skupin o pomenu socialnega dialoga za trajnostni družbeno-gospodarski razvoj države.

Projekt se je pričel 1. septembra 2009 in je trajal do sredine maja 2011.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je uspešno kandidirala na razpisu in pridobila tako rekoč celotni znesek, ki je bil na voljo za posameznega upravičenca, skoraj 270 tisoč evrov za izvedbo projekta »KSJS SI-PART«.

KSJS, ki predstavlja polovico vseh javnih uslužbencev in jo sestavlja sedem sindikatov (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije, Sindikat javnih uslužbencev Slovenije), je z izvedbo projekta »KSJS SI-PART« sledila razreševanju petih osnovnih ključnih težav:

nizka raven socialnega dialoga in nepovezanost sindikatov,

(pre)šibko sodelovanje s sindikati iz držav EU,

nizka usposobljenost sindikatov za socialni dialog,

pomanjkanje analitičnih in primerjalnih podatkov za vodenje socialnega dialoga,

slaba prepoznavnost in šibke strukture sindikatov za socialni dialog.


Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je mlada organizacija, ustanovljena leta 2006 prav s ciljem povezovanja sindikatov javnega sektorja za boljši socialni dialog z vlado. V času njenega dosedanjega delovanja se je pokazala tudi potreba po povezovanju z realnim sektorjem z namenom, da bi bil socialni dialog usklajen in bi prispeval k enaki obravnavi vseh ciljnih skupin zaposlenih v Sloveniji.

KSJS je v okviru projekta in za doseganje zastavljenih učinkov in rezultatov predvidela različne aktivnosti, in sicer nacionalno in transnacionalno povezovanje med deležniki v socialnem dialogu, regionalne posvete in seminarje, informiranje in usposabljanje vodstev sindikatov in sindikalnih zaupnikov za dvig kakovosti socialnega dialoga.

Aktivnosti izvedene v sklopu projekta SI-PART so prispevale k boljši povezanosti (mreženju) socialnih partnerjev v Sloveniji in iz tujine, usposabljanju in informiranju članov, sindikalnih zaupnikov ter vodstev sindikatov z različnih področij socialnega dialoga (zakonodaja, pogajanja, mediacije …) ter usposabljanju za vodenje socialnega dialoga (veščine javnega nastopanja, komuniciranja, odnosi z javnostmi, obvladovanje tujih jezikov ...).

Projekt je presegel dosedanja povezovanja in vzpostavil mrežo sodelovanja z drugimi socialnimi partnerji (povezovanje z realnim sektorjem, z organizacijami civilne družbe, izobraževalno sfero ter delodajalci).

Rezultati projekta so vplivali na trajnostni razvoj na socialnem, ekonomskem in izobraževalnem področju ter s tem prispevali pogoje za boljši socialni dialog v prihodnosti pri nas, vidik transnacionalnosti pa je prispeval k boljšemu poznavanju ureditve socialnega dialoga v evropskih državah in tesnejšemu povezovanju in sodelovanju slovenskih sindikatov s sindikati EU.

Izvedene aktivnosti