Jutri, 7. aprila 2022, bo v Ljubljani, v Kongresnem centru hotela Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons, potekal 6. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

Na tokratnem kongresu bodo delegatke in delegati med drugim sprejemali poročilo o delovanju v preteklem mandatnem obdobju, spremembe in dopolnitve statuta, programske usmeritve za prihodnje štiriletno obdobje, volili predsednika KSJS in obravnavali dve resoluciji o aktualnih tematikah – Nič o plačah v javnem sektorju brez KSJS ter Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih partnerjev.

Glavni poudarki Programskih usmeritev KSJS za obdobje 2022  ̶ 2026 oz. teme, ki jim bo KSJS namenila največ pozornosti, so:

sodelovanje v odločanju na državni ravni (KSJS bo skrbela za uveljavljanje interesov članstva v najvišjih organih države, za tvoren socialni dialog o najpomembnejših vprašanjih, se zavzemala za normativno ureditev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta in za neodvisnost ter popolno avtonomijo nadzornih organov in svobodo medijev);

sistem plač in kolektivna pogodba za javni sektor (KSJS bo vztrajala pri ustreznem vrednotenju vseh delovnih mest in nazivov, s poudarkom na spodnji tretjini plačne lestvice; prenova in ključne spremembe plačnega sistema samo s soglasjem sindikatov; sistemsko naj se uredi karierni razvoj javnih uslužbenk in uslužbencev v vseh dejavnostih);

pogoji dela, socialna varnost, enake možnosti za vse (KSJS bo nasprotovala spremembam, ki bi imele za cilj zmanjševanje pravic iz dela ali slabšanje materialnega položaja javnih uslužbencev; za pokojninsko reformo je potrebno soglasje socialnih partnerjev; prizadevali si bomo za postopno skrajševanje delovnega časa ter za dostojno plačilo, tako da revni zaposleni postanejo preteklost; KSJS podpira nadaljnji razvoj in krepitev javnega zdravstva; vztraja na vzpostavitvi kakovostne dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljila na ustrezno usposobljenem in dostojno plačanem kadru; krepiti je treba razvojno vlogo izobraževanja in ustrezno vrednotiti delo izobražencev; KSJS se zavzema za ničelno toleranco do mobinga in diskriminacije na delovnem mestu; vztrajali bomo na zagotavljanju avtonomije in neodvisnosti inštitucij za zaščito vladavine prava in notranje varnosti države);

organizacijski vidik in sodelovanje z drugimi sindikalnimi organizacijami (KSJS bo ostala odprta za nove sindikate s področja javnega sektorja in krepila sodelovanje z drugimi sindikati in sindikalnimi zvezami in konfederacijami; zavzemali se bomo za spremembe zakona o stavki, zakona o kolektivnih pogodbah ter zakona o reprezentativnosti sindikatov in za krepitev mednarodnega sodelovanja, zlasti z evropsko konfederacijo sindikatov ETUC).

Kandidat za predsednika KSJS v prihodnjih štirih letih je Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ, ki je že doslej uspešno vodil konfederacijo in pomembno prispeval k njeni prepoznavnosti v javnosti. KSJS je pod njegovim vodstvom utrdila svoj položaj v socialnem dialogu v Sloveniji in v pogojih ekonomske in finančne krize odločilno prispevala k ohranitvi pravic javnih uslužbencev.

KSJS je bila ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. februarja 2006 podpisali predstavniki petih sindikatov javnega sektorja (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze). Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu 9. marca 2006. Leta 2007 se je KSJS pridružil Sindikat delavcev v pravosodju, leta 2008 Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, leta 2021 pa še Sindikat novinarjev Slovenije, tako da konfederacija danes združuje oz. predstavlja osem sindikatov in njihovih več kot 71.000 članic in članov.

 

Bojan Hribar,

generalni sekretar KSJS