Projekt predstavlja nov način povezovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter socialnimi partnerji pri reševanju problematike na trgu dela. Projektno partnerstvo je organizirano na način, ki predstavlja kvalitativno boljšo povezanost socialnih partnerjev pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti ter izboljšanje situacije v sferi trga dela. Gre za aktivno sodelovanje na področju prenosa znanj in izkušenj (npr. usposabljanje za samozaposlitev, socialno podjetništvo, razvoj sposobnosti) iz realnega sektorja do ciljne skupine v javnem sektorju (odpuščeni delavci, potencialni brezposelni, prestrukturiranje) ter prenos dobrih praks za vzpostavitev novih podpornih sistemov in strokovnih podlag za predloge aktivne politike zaposlovanja.

V okviru projekta bomo razvili koncept svetovalnih uric in model usposabljanja za nove zaposlitvene možnosti ter izvedli več delavnic. Določene aktivnosti bodo potekale za številčno omejeno fokusno skupino (10-15 udeležencev), ki bo deležna obsežnega izobraževanja, nekaj delavnic in usposabljanj pa je namenjenih članstvu sindikatov KSJS Slovenije.

Model usposabljanja za nove zaposlitvene možnosti je namenjen fokusni skupini (v prihodnosti zainteresirani ciljni skupini) in sicer z naslednjimi temami:

Kvalifikacije za trg dela – 10 ur
Nove zaposlitvene možnosti – 30 ur
Od sposobnosti do samorealizacije – 60 ur
Usposabljanje za specifična znanja glede na aktualne potrebe posameznikov v fokusni skupini – 60 ur

Svetovalne urice obsegajo individualno svetovanje s področja vseživljenjskega učenja in karierne orientacije za člane sindikatov (za ta namen bomo izdelali koncept svetovalnih uric, metodologijo in dokument).


Člani sindikatov se bodo lahko udeležili usposabljanj na temo vseživljenjskega učenja in karierne orientacije in sicer:

Kvalifikacije za trg dela – 10 ur
Nove zaposlitvene možnosti – 10 ur
Socialno podjetništvo – 30 ur
Samozaposlitev kot priložnost – 30 ur


Pripravili bomo 3 strokovne podlage/študije za nadaljnje reševanje aktivne politike zaposlovanja:

Študija 1 - Analiza stanja fokusne skupine;
Študija 2 - Vrednotenje projektnih aktivnosti in fokusne skupine;
Študija 3 - Vloga sindikata in sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti


Strokovne podlage in rezultati študij bodo vplivali na nadaljnje aktivnosti pri socialnih partnerjih na področju aktivne politike zaposlovanja.

Med sindikati in predstavniki delodajalcev želimo vzpostaviti in krepiti socialni dialog za reševanje problematike s področja vseživljenjskega učenja in zaposlovanja. Pravtako želimo preveriti, kako se s podobno problematiko spoprijemajo v drugih državah EU, zato nameravamo v ta namen izvesti dva študijska obiska v tujini in en dogodek z mednarodno udeležbo, rezultate katerih bomo povzeli v Smernicah dobre prakse.

Javnost ter članstvo bomo sproti obveščali o aktivnostih socialnih partnerjev na projektu ter o možnostih, ki jih ponuja projekt posameznikom ali skupinam pri zaposlovanju in reševanju problematike trga dela.