Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je samostojna interesna organizacija, ki je nastala s prostovoljno združitvijo sindikatov javnega sektorja, z namenom, da bi usklajeno delovali pri pogajanjih o Kolektivni pogodbi za javni sektor, pri usklajevanju glede Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pri uveljavljanju interesov članstva v Ekonomsko-socialnem svetu kot najpomembnejšem organu socialnega dialoga v državi ter v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni – v Državnem svetu RS, Svetu ZPIZ, Skupščini in Upravnem odboru ZZZS, Svetu ZRSZ, …

KSJS je bila ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze. V letu 2007 sta se KSJS pridružila še Sindikat delavcev v pravosodju in Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, od 11. februarja 2021 pa je v KSJS včlanjen tudi Sindikat novinarjev Slovenije.

Ključna vloga KSJS je oblikovanje in uveljavljanje skupnih stališč sindikatov javnega sektorja glede sistema plač in delovnih razmer v javnem sektorju; delovnopravne zakonodaje; urejanja trga dela in zaposlovanja; pokojninskega in invalidskega varstva; zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; izobraževalnega sistema; zdravja in varstva pri delu ter varstva sindikalnih pravic in svoboščin.

Delovanje KSJS temelji na načelih enakopravnosti socialnih partnerjev v socialnem dialogu; finančne, organizacijske in politične neodvisnosti; medsebojnega sodelovanja in solidarnosti; izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike Slovenije.

V osmih reprezentativnih sindikatih - članih KSJS je včlanjenih skupaj več kot 71 tisoč članov oz. več kot 80% vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev.

Sindikati - člani KSJS zastopajo javne uslužbence v javnih zavodih, državnih organih, upravah lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava in se zavzemajo za njihov boljši materialni in socialni položaj ter za ohranitev in krepitev javnega sektorja ter po svojih močeh prispevajo k razvoju vsem dostopnih javnih storitev, ki so v skupnem interesu in prispevajo h kvaliteti življenja vseh državljanov.

KSJS kot reprezentativna sindikalna centrala na državni ravni sodeluje pri delu Ekonomsko-socialnega sveta, kjer predstavniki delojemalcev, delodajalcev in Vlade obravnavajo najpomembnejša vprašanja in usklajujejo stališča s področja dela in socialne varnosti, in sicer v vseh fazah sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov in drugih aktov, tako v postopku sprejemanja v okviru posameznih ministrstev, na vladi in v zakonodajnem postopku v Državnem zboru in Državnem svetu.

V okviru pogajalske skupine KSJS oblikujejo sindikati skupna stališča o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter sodelujejo pri pripravi dogovorov in socialnih sporazumov o reševanju socialnih problemov in doseganju dolgoročnih rešitev gospodarskega in družbenega razvoja v Republiki Sloveniji.

KSJS oblikuje in zagovarja skupna stališča glede pravic javnih uslužbencev iz obveznih in dodatnih socialnih zavarovanj, glede urejanja trga dela in zaposlovanja ter organizira skupne aktivnosti za varstvo sindikalnih pravic in svoboščin. S svojimi predstavniki sodeluje v organih upravljanja socialnega zavarovanja in zaposlovanja. KSJS ima pomembno vlogo tudi pri usklajevanju stališč in aktivnosti z drugimi sindikalnimi konfederacijami in zvezami in v imenu sindikatov javnega sektorja posreduje sporočila mednarodnim sindikalnim organizacijam, Mednarodni organizaciji dela in predstavniškim organom Evropske unije. Kot organizacija, ki zna in zmore povzeti glas svojih sindikatov in njihovega članstva, je KSJS v času od svoje ustanovitve postala nepogrešljivi člen organiziranega socialnega dialoga v Republiki Sloveniji.