Načrt dela Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2023 temelji na Programskih usmeritvah KSJS za mandatno obdobje 2022 – 2026, sprejetih na 6. kongresu KSJS, 7. 4. 2022.

Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem: delo organov KSJS; sodelovanje v odločanju na državni ravni; prioritetne naloge; organizacijski vidik in sodelovanje z drugimi sindikalnimi organizacijami.

 

1.      Delo organov KSJS

Stalni organi KSJS so: kongres, konferenca, predsedstvo, odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja in statutarna komisija, KSJS pa imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je pogajalska skupina KSJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo po potrebi, za obravnavo posameznih normativnih aktov ali za oblikovanje skupnih predlogov in stališč.

Delovanje KSJS v letu 2024 bo vodilo predsedstvo, ki bo sprejemalo skupna stališča in odločitve o izvedbi dogovorjenih aktivnosti. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.

Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki bodo, z izjemo poletnih mesecev, praviloma mesečno. Če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju se bo predsedstvo sestalo tudi na izrednih sejah. Predsedstvo bo po potrebi uporabilo tudi možnost seje na daljavo ali dopisne seje.

Pogajalska skupina KSJS se bo sestajala predvsem v zvezi z usklajevanjem stališč povezanih s prenovo plačnega sistema javnega sektorja in odpravo plačnih nesorazmerij. KSJS bo pri usklajevanju zakonov vztrajala, da se lahko spremembe, ki zadevajo temeljna vprašanja s področja sistema plač v javnem sektorju in uslužbenske zakonodaje, izvedejo le na podlagi soglasja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

KSJS bo po potrebi oblikovala tudi koordinacijo stavkovnih odborov KSJS, ki bo usklajevala stavkovne zahteve sindikatov KSJS.

V letu 2024 se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki jih bo po potrebi imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, idr.).

 

2.      Sodelovanje v odločanju na državni ravni

KSJS bo v letu 2024 nadaljevala z aktivnim sodelovanjem pri odločanju na državni ravni. Prizadevala si bo za ponovno vzpostavitev delovanja ESS, sodelovala pa bo v delu Državnega sveta, na odborih Državnega zbora, v organih socialnega zavarovanja (v skupščini, upravnem odboru in območnih svetih ZZZS, v Svetu ZPIZ, v Svetu ZRSZ) ter v organih nadzora dodatnega in poklicnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

 

3.      Prioritetne naloge

Delovanje KSJS v letu 2024 bo v največji meri osredotočeno na:

·         vodenje pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja;

·         aktivnosti za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju, s poudarkom na spodnji tretjini plačne        lestvice in pravičnemu vrednotenju plač na primerljivih delovnih mestih;

·         sodelovanje pri pripravi reforme zdravstvenega sistema, s ciljem ohranitve in krepitve javnega zdravstva;

·         sodelovanje pri pripravi reforme sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki mora biti izvedena ob širšem družbenem konsenzu in v soglasju s socialnimi partnerji;

·         sodelovanje pri pripravi davčne reforme;

·         spoštovanje veljavnih standardov pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanje avtonomnosti in neodvisnosti inštitucij pri zagotavljanju notranje varnosti države;

·         aktivnosti za krepitev položaja in vloge sindikatov ter spremembe Zakona o reprezentativnosti sindikatov in Zakona o stavki.

 

4.      Organizacijski vidik in sodelovanje z drugimi sindikalnimi organizacijami

KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za sodelovanje z drugimi sindikalnimi centralami in sindikati ter za morebitno vključevanje novih sindikatov.

KSJS bo v letu 2024 nadaljevala s prizadevanji za oblikovanje skupnega permanentnega koordinacijskega telesa KSJS in ZSSS, za sprejemanje strateških opredelitev do ključnih vprašanj, ki zadevajo materialni in socialni položaj zaposlenih.

 

4.1.            Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih

KSJS bo v letu 2024 nadaljevala z navezovanjem stikov in s sodelovanjem z mednarodnimi sindikalnimi organizacijami, predvsem z ETUC – največjo evropsko sindikalno centralo, ter podpirala krepitev sindikalnih pravic in svoboščin v Evropi in svetu.

V letu 2024 si bo KSJS prizadevala za možnost prijave in izvedbe novih projektov, ki bodo prispevali h krepitvi usposobljenosti in ozaveščanju sindikalnega članstva na ključnih področjih sindikalnega delovanja.

 

4.2.            Obveščanje

KSJS bo o svojem delovanju, sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah redno obveščala sindikate, člane KSJS, skrbela pa bo tudi za obveščanje javnosti in po potrebi sklicevala novinarske konference. Vse pomembnejše informacije za člane KSJS in javnost bodo dostopne tudi na spletni strani KSJS. Krepila se bo tudi pojavnost KSJS na družbenih omrežjih.

 

4.3.            Izobraževanje

KSJS bo v letu 2024 začela z izvajanjem rednih izobraževalnih seminarjev za funkcionarje in zaposlene ter sindikalne zaupnice in zaupnike vseh sindikatov KSJS.

 

4.4.            Zaposleni

KSJS bo v letu 2024 redno zaposlovala tri sodelavce: generalnega sekretarja, strokovno sodelavko za pravne zadeve in tajnico generalnega sekretarja. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, stališč idr. bodo tudi v letu 2024 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS, po potrebi pa tudi zunanji strokovnjaki oziroma strokovnjakinje.

 

4.5.            Materialna podlaga

KSJS se bo financirala iz deležev članarine, iz najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti).

KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo skušala v letu 2024 še povečati s prodajo preostalega deleža nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.

 

Zaključek

Aktivnosti KSJS bodo temeljile tudi na sprotnih pobudah članov, na aktualnem dogajanju v družbi in bodo v določeni meri tudi odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS

 

Opomba:

Načrt dela KSJS za leto 2024 je bil sprejet na 14. redni seji predsedstva KSJS, dne 29. 3. 2024, v Ljubljani.