Načrt dela Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2022 temelji na programu KSJS za obdobje 2018 – 2022, ki ga je sprejel 5. kongres KSJS, 10. 4. 2018, v Ljubljani. V drugi polovici leta 2022 pa bo načrt dela sledil tudi novim programskim izhodiščem KSJS, ki bodo sprejeta na 6. kongresu KSJS, 7. 4. 2022. Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem delo organov KSJS, sodelovanje predstavnikov KSJS v odločanju na državni ravni, sodelovanje pri obravnavi zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovnopravni in materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, sodelovanje pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju in na pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, pripravo in posredovanje sklepov, stališč in mnenj pri obravnavi osnutkov zakonov in ukrepov vlade, sodelovanje s sindikati, njihovimi konfederacijami in zvezami na državni in mednarodni ravni ter obveščanje javnosti.

 

Organi KSJS

Organi KSJS so kongres, konferenca, predsedstvo, odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja in statutarna komisija. KSJS imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je Pogajalska skupina KSJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo glede na obravnavo posameznih aktivnosti in vsebin, predlogov zakonov ali za oblikovanje stališč oz. resolucij.

Delovanje KSJS bo tudi v letu 2022 vodilo predsedstvo, ki odloča o izvrševanju posameznih aktivnosti in financiranju ter stroških posameznih akcij. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.

Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki so, z izjemo poletnih mesecev, praviloma mesečno. Predsedstvo se bo poleg rednih sej sestalo tudi na izrednih sejah, če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju. Predsedstvo bo, po potrebi, uporabilo tudi možnost seje na daljavo ali dopisne seje. Predsedstvo bo spremljalo in skrbelo tudi za usmerjanje izvajanja nalog na projektih, v katerih bo sodelovala KSJS.

Pogajalska skupina KSJS se bo sestajala v zvezi z usklajevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Zakona o javnih uslužbencih. KSJS bo vztrajala, da se lahko spremembe, ki zadevajo temeljna vprašanja s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju, izvedejo le na podlagi soglasja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. KSJS bo po potrebi oblikovala tudi koordinacijo stavkovnih odborov KSJS, ki bo usklajevala stavkovne zahteve sindikatov KSJS.

V letu 2022 se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki jih bo po potrebi imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, idr.).

KSJS bo aktivno sodelovala v nadzoru upravljanja Modre zavarovalnice in v Strokovno ekonomskem odboru SDH. KSJS si bo prizadevala za ponovno vzpostavitev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta, ki mora postati pravo tripartitno telo, kjer so vsi trije partnerji (delodajalska združenja, sindikati in vlada) enakopravni ter se v skladu s pravili o delovanju ESS usklajujejo o vseh ekonomskih in socialnih vprašanjih in dokumentih. Predstavnika KSJS bosta sodelovala v ESS, kjer je KSJS polnopravna članica ter v strokovnih odborih in pogajalskih skupinah ESS. Predstavniki KSJS bodo po potrebi sodelovali v delovnih skupinah za oblikovanje izhodišč za posamezne zakone in druge akte, imenovanih s strani vlade, posameznih ministrstev ali sindikalnih central.

Predstavniki KSJS bodo sodelovali v skupščini in območnih svetih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Upravnem odboru ZZZS, Svetu ZPIZ, Svetu ZRSZ in na sejah delovnih teles Državnega zbora RS in Državnega sveta RS. Predsednik KSJS bo kot državni svetnik sodeloval v delu Državnega sveta RS, predstavnica KSJS pa bo sodelovala v delu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

KSJS bo redno sodelovala z drugimi sindikalnimi centralami. KSJS v letu 2022 pričakuje prodajo Izobraževalnega centra Radovljica (v skladu s podpisano pogodbo), ki je še zadnja nepremičnina, predvidena za prodajo, iz deleža, ki ga je KSJS pridobila po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v lastnini ZSS, ki so po zakonu prešle v last šestih sindikalnih zvez in konfederacij.

 

Prioritetne naloge

Delovanje KSJS v letu 2022 bo v največji meri osredotočeno na:

·         priprave in izvedbo 6. kongresa KSJS;

·         vzpostavitev temeljev za sodelovanje z novo vlado ter iskanje skupnih prioritet, ki bodo namenjene zaščiti in dobrobiti delavk in delavcev, s poudarkom na zaposlenih v javnem sektorju;

·         aktivnosti za dvig plač in vzpostavitev ustreznih razmerij med plačami v javnem sektorju, s poudarkom na spodnji tretjini    plačne lestvice in pravičnemu vrednotenju plač na primerljivih delovnih mestih;

·         vodenje pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja;

·         aktivnosti povezane s ponovno vzpostavitvijo Ekonomsko-socialnega sveta RS;

·         aktivnostih za ohranitev in krepitev kakovostnega javnega zdravstva;

·         aktivnosti za krepitev položaja in vloge sindikatov ter spremembe Zakona o reprezentativnosti sindikatov in Zakona o   stavki.

Poleg navedenega bo KSJS oblikovala tudi dolgoročne vsebinske prioritete, ki bodo izhajale iz Programskih izhodišč KSJS za obdobje 2022-2026, ki bodo sprejeta na 6. kongresu KSJS.

 

Organiziranost

KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za sodelovanje z drugimi sindikalnimi centralami in sindikati ter za morebitno vključevanje novih sindikatov.

KSJS bo ostalim sindikalnim centralam predlagala oblikovanje permanentnega koordinacijskega telesa, po skandinavskem vzoru, za sprejemanje strateških opredelitev do ključnih vprašanj, ki zadevajo materialni in socialni položaj zaposlenih.

Delovanje KSJS se bo urejalo z akti in poslovniki, ki jih bo predsedstvo po potrebi sprejelo in/ali dopolnilo.

 

Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih

KSJS je v letu 2021 uspešno zaključila 4-letni projekt »Skupaj nad izzive trga dela«, ki ga je konec leta 2017 pridobila s prijavo na javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev.

V letu 2022 si bo KSJS prizadevala za možnost prijave in izvedbe novih projektov, ki se bodo nanašali na prioritetna področja delovanja KSJS.

Cilj KSJS v letu 2022 je vzpostaviti močnejše povezave z Evropsko konfederacijo sindikatov – ETUC, z morebitno postopno včlanitvijo. Krepili bomo tudi že vzpostavljene mednarodne povezave, zlasti na regijski in evropski ravni.

 

Obveščanje

KSJS bo o svojem delovanju, sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah redno obveščala sindikate, člane KSJS, skrbela pa bo tudi za obveščanje javnosti in po potrebi sklicevala novinarske konference. Vse pomembnejše informacije za člane KSJS in javnost bodo dostopne tudi na spletni strani KSJS. Krepila se bo tudi pojavnost KSJS na družbenih omrežjih.

 

Zaposleni

KSJS bo v letu 2022 redno zaposlovala tri sodelavce: generalnega sekretarja, strokovno sodelavko za pravne zadeve in tajnico generalnega sekretarja. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, elaboratov, poročil idr. bodo tudi v letu 2022 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki oziroma strokovnjakinje.

 

Materialna podlaga

KSJS se bo financirala s članarino članov, deležem najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti). Ker se je v letu 2021 zaključil projekt »Skupaj nad izzive trga dela« in v letu 2022 KSJS ne načrtuje posebnih prihodkov iz drugih virov, hkrati pa se je KSJS kadrovsko okrepila, bo potrebno v letu 2022 povečati višino članarine, ki jo plačujejo člani KSJS, saj je bila le-ta - v nominalnem znesku na člana – nespremenjena vse do ustanovitve KSJS leta 2006.

KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo skušala v letu 2022 še povečati s prodajo preostalega deleža nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.

 

Zaključek

Aktivnosti KSJS bodo temeljile tudi na sprotnih pobudah članov, na aktualnem dogajanju v družbi in bodo v določeni meri tudi odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev. Predsedstvo KSJS bo operativno odločalo o aktivnostih v krajših časovnih obdobjih.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS

 

Opomba: Načrt dela KSJS za leto 2022 je bil sprejet na 32. redni seji predsedstva KSJS, dne 2. 3. 2022, v Ljubljani.