Načrt dela KSJS za leto 2021

 

Načrt dela Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2021 temelji na programu KSJS za obdobje 2018 – 2022, ki ga je sprejel 5. kongres KSJS, 10. 04. 2018, v Ljubljani. Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem delo organov KSJS, sodelovanje predstavnikov KSJS v odločanju na državni ravni, sodelovanje pri obravnavi zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovnopravni in materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, sodelovanje pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju in na pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, pripravo in posredovanje sklepov, stališč in mnenj pri obravnavi osnutkov zakonov in ukrepov vlade, sodelovanje s sindikati, njihovimi konfederacijami in zvezami na državni in mednarodni ravni ter obveščanje javnosti.

 

Organi KSJS

Organi KSJS so kongres, konferenca, predsedstvo, odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja in statutarna komisija. KSJS imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je Pogajalska skupina KSJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo glede na obravnavo posameznih tem, predlogov zakonov ali za oblikovanje stališč oz. resolucij.

Delovanje KSJS bo tudi v letu 2021 vodilo predsedstvo, ki odloča o izvrševanju posameznih aktivnosti in financiranju ter stroških posameznih akcij. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.

Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki so, z izjemo poletnih mesecev, praviloma mesečno. Predsedstvo se bo poleg rednih sej sestalo tudi na izrednih sejah, če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju. Predsedstvo bo uporabilo tudi možnost dopisne seje. V letu 2021 se bo predsedstvo sestalo na 10 rednih oz. izrednih sejah. Predsedstvo bo spremljalo in skrbelo tudi za izvajanje projektnih nalog na projektih, v katerih bo sodelovala KSJS.

Pogajalska skupina KSJS se bo sestajala v zvezi z usklajevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Zakona o javnih uslužbencih. KSJS bo vztrajala, da se lahko spremembe, ki zadevajo temeljna vprašanja s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju, izvedejo le na podlagi soglasja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. KSJS bo po potrebi oblikovala tudi koordinacijo stavkovnih odborov KSJS, ki bo usklajevala stavkovne zahteve sindikatov KSJS.

V letu 2021 se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki jih bo po potrebi imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, idr.).

KSJS bo aktivno sodelovala v upravljanju Modre zavarovalnice in v Strokovno ekonomskem odboru SDH. Predstavnika KSJS bosta sodelovala v Ekonomsko-socialnem svetu RS, kjer je KSJS polnopravna članica ter v strokovnih odborih in pogajalskih skupinah ESS. Predstavniki KSJS bodo po potrebi sodelovali v delovnih skupinah za oblikovanje izhodišč za posamezne zakone in druge akte, imenovanih s strani vlade, posameznih ministerstev ali sindikalnih central.

Predstavniki KSJS bodo sodelovali v skupščini in območnih svetih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Upravnem odboru ZZZS, Svetu ZPIZ, Svetu ZRSZ in na sejah Odborov Državnega zbora RS. Predsednik KSJS bo sodeloval v delu Državnega sveta RS, predstavnica KSJS pa bo sodelovala v delu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

KSJS bo redno sodelovala z zvezami sindikatov in sindikalnimi konfederacijami. KSJS si bo v letu 2021 prizadevala za prodajo deleža preostalih nepremičnin, ki jih je pridobila po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v lastnini ZSS, ki so po zakonu prešle v last šestih sindikalnih zvez in konfederacij.

 

Prioritetne naloge

Delovanje KSJS bo v letu 2021 v največji meri osredotočeno na: vodenje pogajanj o prenovi plačnega sistema javnega sektorja; aktivnosti povezane s sprejemom Zakona o nacionalnem demografskem skladu; sodelovanje v pogajanjih o spremembah pokojninskega sistema; aktivnostih za ohranitev in krepitev kakovostnega javnega zdravstva; aktivnosti za spremembe Zakona o reprezentativnosti sindikatov in Zakona o stavki. Velika pozornost bo namenjena tudi pripravam na izvedbo 6. kongresa KSJS, ki bo organiziran aprila 2022.

 

Organiziranost

KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za vključevanje novih sindikatov. Delovanje KSJS se bo urejalo z akti in poslovniki, ki jih bo predsedstvo po potrebi dopolnilo.

 

Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih

KSJS bo v letu 2021 nadaljevala z izvajanjem projekta »Skupaj nad izzive trga dela«, ki ga je konec leta 2017 pridobila s prijavo na javni razpis MDDSZEM za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na prednostnih področjih »Krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Obveščanje

KSJS bo o svojem delovanju, sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah redno obveščala sindikate, člane KSJS, skrbela pa bo tudi za obveščanje javnosti in po potrebi sklicevala novinarske konference. Vse pomembnejše informacije za člane KSJS in javnost bodo dostopne tudi na spletni strani KSJS.

 

Zaposleni

KSJS bo v letu 2021 redno zaposlovala 4 sodelavce: generalnega sekretarja, strokovno sodelavko za pravne zadeve, koordinatorko projektov in tajnico generalnega sekretarja. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, elaboratov, poročil idr. bodo tudi v letu 2021 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.

 

Materialna podlaga

KSJS se bo financirala s članarino članov, z dohodki za opravljeno delo iz projektov, deležem najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti). Glede na prihodke KSJS iz drugih virov v letu 2021 ne bo potrebno povečati članarine, ki jo plačujejo člani KSJS.

KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo v letu 2021 trudila še povečati s prodajo preostalih deležev nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.

 

Zaključek

Aktivnosti KSJS temeljijo tudi na sprotnih pobudah članov in so v določeni meri odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev. Predsedstvo KSJS operativno odloča o aktivnostih v krajših časovnih obdobjih.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS

 

Opomba:

Načrt dela KSJS za leto 2021 je bil sprejet na 23. redni seji predsedstva KSJS, 24. 02. 2021, v Ljubljani.