KSJS je poslanke in poslance dan pred sejo Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, s pismom pozvala, da naj tega zakona ne podprejo, ker ne prinaša ustreznih rešitev.

Spoštovane poslanke in poslanci,

jutri boste na seji Državnega zbora obravnavali Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje, brez obravnave na Ekonomsko- socialnem svetu (ESS). Minister Poklukar je pred dnevi dejal, da bomo po 20 letih končno dobili ustrezen zakon. Poudaril je tudi, da je glavno načelo predlagane ureditve, da ljudje čim dlje ostanejo v domačem, lokalnem okolju ter da bodo tisti, ki danes plačujejo dolgotrajno oskrbo z zakonom tega razbremenjeni.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije ugotavljamo, da nobena od navedenih trditev žal ne drži.

Zakon ne določa vira za financiranje dolgotrajne oskrbe, kljub temu da je že celih 20 let jasno, da bodo za vzpostavitev takega sistema potrebna dodatna sredstva, predvidoma cca 250 do 300 mio evrov. Na tovrstno izvotljenost zakona opozarja celotna civilna družba in drugi deležniki, ki že dolgo vrsto let sodelujejo pri iskanju ustreznih rešitev, med drugim tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in združenje Srebrna nit.

Vsebinsko zakon vsebuje ogromno nedoslednosti in odklon od glavnega načela – oskrba v lokalnem okolju. To nenazadnje dokazuje tudi določilo, da se začne dolgotrajna oskrba najprej izvajati v domovih za starejše. Slovenija se je zavezala k deinstitucionalizaciji, kar pomeni, da velika večina tistih, ki so potrebni dodatne pomoči za čim bolj samostojno življenje, to pomoč prejema izven institucij. Zato je nujno potrebno razviti oblike pomoči, ki se izvajajo v domačem okolju in to na način, da bo taka oskrba lahko zagotovljena vsem, ki jo potrebujejo – kakovostno in po celi Sloveniji, ne glede na njihove finančne zmožnosti.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi tega žal ne omogoča. Oskrbo v domačem okolju želi spodbuditi tako, da omogoča finančno nadomestilo za svojce. Na ta način bodo nastale katastrofalne posledice, na katere nas opozarjajo tiste države, ki že imajo vzpostavljen sistem dolgotrajne oskrbe. Poveča se delo na črno, ker svojci najemajo »negovalke«, ki nimajo ne ustreznih kvalifikacij ne urejene podlage za delo. Poveča se pritisk na ženske v družini, ki v veliki večini prevzamejo oskrbo na svoja ramena poleg skrbi za otroke in gospodinjskih opravil. Kar vpliva na njihove karierne možnosti, načenja zdravje in bistveno poslabša odnose v družini. Danes že poznamo institut pomoči na domu, preko katerega socialne oskrbovalke oskrbujejo zlasti starostnike na njihovem domu. Povpraševanje po tovrstnih storitvah je ogromno, žal pa je delovno mesto socialne oskrbovalke izjemno nizko ovrednoteno (pod minimalno plačo), pogoji dela pa so zelo zahtevni in težki, zato se zavodi za pomoč na domu soočajo z velikim pomanjkanjem delovne sile.

V KSJS z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja omenjene problematike očitno ne zaveda, saj v pravkar potekajočih pogajanjih za celotno negovalno in oskrbovalno osebje v zdravstvu in socialnem varstvu vztraja, da naj imajo socialne oskrbovalke na domu (kljub svoji izjemni odgovornosti, težaškemu in samostojnemu delu) nižjo plačo kot tiste v domovih za starejše. To je sramotno podcenjevanje žensk, ki tovrstno delo opravljajo.

Poleg tega zakon prinaša možnost opravljanja storitev dolgotrajne oskrbe tako za javne kot zasebne izvajalce brez jasno določenih kriterijev. Na ta način se bo spodbujala privatizacija javnih storitev, kar na dolgi rok prinaša slabšo kakovost storitev, manjšo dostopnost za oskrbovanke in oskrbovance ter večja tveganja in slabše pogoje za zaposlene oziroma njihovo potiskanje v prekarizacijo.

Ponovno tudi poudarjamo, da zakona ni obravnaval ESS, vlada ga je sprejela brez socialnega dialoga in mimo socialnih partnerjev. Vse to se kaže tudi v kakovosti zakonskega besedila, ki ne prinaša ustreznih rešitev.

V KSJS že ves čas poudarjamo, kako nujno potrebna je vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe. A žal je potrebno jasno in javno povedati, da ta zakon ne prinaša ustreznih rešitev. Zato vas poslanke in poslance pozivamo, da Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi ne podprete. Vlado pa ponovno pozivamo, naj izpolni pogoje za ponovno vzpostavitev delovanja ESS-ja in se na ta način izogne votlim, vsebinsko praznim zakonom.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS