I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 
S tem aktom sindikati ustanovitelji:

* Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Oražnova 3, Ljubljana,
* Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana,
* Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Metelkova 15, Ljubljana,
* Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana,
* Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana,

ustanavljajo Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije (v nadaljevanju: Konfederacija) z namenom zavzemanja za boljši materialni in socialni položaj javnih uslužbencev, ki so včlanjeni v sindikate – člane Konfederacije.

S tem aktom sindikati ustanovitelji določajo način delegiranja, sestavo, potek in način dela ustanovnega kongresa Konfederacije.
 
2. člen

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je samostojna interesna organizacija prostovoljno združenih sindikatov javnega sektorja Republike Slovenije.

Ime konfederacije je: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Konfederacija je pravna oseba.
3. člen

Organizacija in način delovanja Konfederacije se uredi s statutom, ki ga sindikati ustanovitelji sprejmejo na ustanovnem kongresu Konfederacije.
 
II. USTANOVNI KONGRES

4. člen

Za izvedbo ustanovnega kongresa sindikati ustanovitelji imenujejo organizacijski odbor.

Organizacijski odbor sestavlja po en predstavnik vsakega sindikata ustanovitelja.
 
5. člen

Ustanovni kongres sestavljajo delegati sindikatov ustanoviteljev.

Na ustanovnem kongresu zastopa:

* Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 98 delegatov,
* Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 53 delegatov,
* Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 29 delegatov,
* Policijski sindikat Slovenije 16 delegatov,
* Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze 4 delegati.

Vsak delegat ima na ustanovnem kongresu en glas.
 
6. člen

Poimenski seznam delegatov na ustanovnem kongresu določijo sindikati ustanovitelji.

Poimenski seznam delegatov sindikati ustanovitelji predložijo verifikacijski komisiji ustanovnega kongresa najkasneje dva tedna pred datumom ustanovnega kongresa.
 
7. člen

Delovna telesa ustanovnega kongresa so:

* delovno predsedstvo, ki ga sestavlja po en član vsakega sindikata ustanovitelja;
* verifikacijska komisija, ki jo sestavlja po en član vsakega sindikata ustanovitelja;
* volilna komisija, ki jo sestavlja po en član vsakega sindikata ustanovitelja.

Člane delovnih teles ustanovnega kongresa določijo sindikati ustanovitelji. Imena članov najkasneje en mesec pred datumom ustanovnega kongresa sporočijo organizacijskem odboru.

Člani delovnih teles izmed sebe določijo predsednika delovnega telesa.
 
8. člen

Naloge ustanovnega kongresa so:

* potrditev sestave delovnega predsedstva in volilne komisije,
* sprejem dnevnega reda ustanovnega kongresa,
* sprejem statuta Konfederacije,
* sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva Konfederacije,
* izvolitev predsednika Konfederacije,
* določitev višine članarine.
 
9. člen

Sindikati ustanovitelji imenujejo v predsedstvo Konfederacije naslednje člane:

* Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije: Branimir Štrukelj,
* Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije: Nevenka Lekše,
* Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije: Flory Banovac,
* Policijski sindikat Slovenije: Radivoj Uroševič,
* Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze: Tomaž Sajovic.

Ustanovni kongres sprejme ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva Konfederacije.
 
10. člen

Ustanovni kongres izvoli predsednika Konfederacije izmed članov predsedstva, ki so predlagani za predsednika.

Volitve predsednika Konfederacije so tajne. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino oddanih glasov. V primeru, da nihče od kandidatov v prvem krogu ne prejme večine glasov, kongres ponovno voli med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.
 
11. člen

Ustanovni kongres je sklepčen, če je navzočih več kot polovica vseh delegatov. Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Sklepe iz 3. in 6. alineje 8. člena se sprejema z dvotretinjsko večino vseh delegatov.
 
III. PREHODNA DOLOČBA

12. člen

Sindikati ustanovitelji so dolžni pred ustanovnim kongresom plačati akontacijo članarine v višini 2.000.000,00 sit za izvedbo ustanovnega kongresa in drugih organizacijskih zadev (&rague;zagonska sredstva&laque;), in sicer:

* Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 1.098.000,00 sit,
* Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 470.000,00 sit,
* Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 252.000,00 sit,
* Policijski sindikat Slovenije 142.000,00 sit,
* Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze 38.000,00 sit.

Plačana akontacija se poračuna pri mesečnih zneskih članarine, vplačanih na podlagi določb statuta in sklepov kongresa.
 
IV. KONČNA DOLOČBA

13. člen

Konfederacija je ustanovljena, ko akt o ustanovitvi podpišejo predsedniki vseh sindikatov ustanoviteljev.

V Ljubljani, 1.2.2006

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
Nevenka Tučič

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSV)
Nevenka Lekše

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)
Jelka Černivec

Policijski sindikat Slovenije (PSS)
Branko Prah

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze (NSDLU)
dr. Tomaž Sajovic