Predstavitev

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS Slovenije) je bila ustanovljena s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze.

Sindikati – ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da se bodo skupno zavzemali za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, za spoštovanje človekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic članstva in skupno nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni. Statut in resolucija o programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. kongresu določata, da bo delovanje konfederacije temeljilo na načelih solidarnosti, medsebojnega sodelovanja, izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike Slovenije. Januarja 2007 se je Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije pridružil še Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije.

Po štetju pristopnih izjav, ki ga je na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov v mesecu septembru 2006 izvedlo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve imajo sindikati, združeni v KSJS Slovenije naslednje število članov:

1. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 39.127 članov
2. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 17.718 članov
3. Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije   8.068 članov
4. Policijski sindikat Slovenije   6.099 članov
5. Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze   1.328 članov
6. Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije (januar 2007)      825 članov
7. Sindikat javnih uslužbencev Slovenije      256 članov
 
KSJS Slovenije v sedmih reprezentativnih sindikatih skupno šteje: 73.421 članov

Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu, 9. marca 2006, kjer je skupno 200 delegatov sprejelo statut, resolucijo o programskih smernicah, resolucijo o uveljavljanju novega plačnega sistema v javnem sektorju ter izvolilo predsedstvo in predsednika.
Predsedstvo je v mesecu maju 2006 imenovalo generalnega sekretarja, ki je junija 2006 pričel z delom na sedežu KSJS, na Dalmatinovi ulici 4, v Ljubljani.

Konfederacija je 22. 3. 2007 izvedla svoj 2. kongres, kjer je sprejela program do leta 2010, stališča o plačnem sistemu za javne uslužbence, resolucijo o kakovostnem javnem šolstvu in zdravstvu ter izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje do 2010.

KSJS Slovenije je na 3. kongresu, 7. 4. 2010, sprejela program do leta 2014 in resoluciji:
- Za krepitev javnih storitev in ohranitev socialnega položaja;
- Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence;
ter ponovno izvolila Branimirja Štruklja za predsednika za mandatno obdobje do leta 2014.

KSJS Slovenije je na 4. kongresu, 8.4.2014, sprejela program do leta 2018 in resolucijo:
- Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev
ter ponovno izvolila Branimirja Štruklja za predsednika KSJS Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.