Stališča Konfederacije sindikatov javnega sektorja glede ključnih rešitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(14.05.2010) Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije se je seznanilo s ključnimi rešitvami v predlogu novega Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprejelo naslednja stališča:

  • KSJS soglaša, da so potrebni popravki oziroma dopolnitve veljavnega sistema pokojninskega zavarovanja, da bi dosegli večjo  preglednost sistema, odvisnost pokojnin od vplačanih prispevkov ter izločitev socialnih transferjev iz pokojninskega sistema. KSJS je mnenja, da so za finančno vzdržnost pokojninskega sistema potrebne ne le spodbude za podaljševanje delovne aktivnosti že zaposlenih temveč ukrepi za zgodnejše zaposlovanje in s tem vključitev mladih v obvezno pokojninsko zavarovanje.
  • KSJS podpira rešitev, da so osnova za plačilo prispevkov vsi prejemki iz dela, samozaposlitve in drugih pravnih razmerij. KSJS podpira solidarnost med zavarovanci v pokojninskem sistemu. Prav tako pozitivno ocenjuje obveznost DURS, da zavarovanca enkrat letno obvesti o vplačanih prispevkih ter zaostri odgovornost delodajalca za redno izplačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Starostna in predčasna pokojnina
  • KSJS podpira predlog, da je minimalna starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine 60 let. Ob dopolnjeni pokojninski dobi 40 let oz. 38 let za ženske ne sme priti do zmanjšanja pokojnine (malusi). V zakonu naj se ohrani časovni bonus za otroke in čas študija, ki omogoča obema staršema upokojevanje pri nižji starosti.
  • Predlog zakona predvideva zelo pospešen prehod na nov sistem (prehodna obdobja za pridobitev pravice do starostne, predčasne pokojnine in za upokojitev zaposlenih pred 20 letom so zelo kratka in predvidevajo prehod v nov sistem v nekaj letih). KSJS predlaga , da so prehodna obdobja daljša: za dvig starostne meje naj se od leta 2014 za oba spola upošteva dvig starostne meje za 4 mesece na leto, da zaposlenih, ki so tik pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev, ne bi preveč prizadeli. Na ta način bi se tudi izognili prevelikemu navalu na upokojitev do konca tega koledarskega leta.
  • Predlog zakona predvideva ugodnejše pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovance, ki so se zaposlili pred 20 letom starosti: 60 let in 44 let pokojninske dobe za moške in 58 let in 42 let pokojninske dobe za ženske. Nesprejemljivo je, da bi bil moški, ki se je zaposlil z 18 leti (44 let pokojninske dobe izpolni šele pri 62 letih) obremenjen z malusi zaradi neizpolnjevanja pogojev za upokojitev.

Povečanje in zmanjšanje pokojnine

  • Predlog zakona predvideva, da se zavarovancu, ki uveljavlja predčasno pokojnino, višina slednje zniža za 0,3% za vsak mesec do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino (malus). KSJS meni, da je zmanjšanje za v višini 0,3% za vsak mesec manjkajoče starosti previsoko in ga je potrebno prepoloviti. KSJS podpira povečanje pokojnine za 0,3 % za vsak mesec, ko zavarovanec ostane v zaposlitvi oz. zavarovanju po izpolnitvi pogojev za predčasno pokojnino.
  • Kot protiutež (bonus) predlog zakona predvideva, da naj bi imel zavarovanec za čas od izpolnitve pogojev za predčasno pokojnino do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino pravico zahtevati, da se mu: izplačuje 20% predčasne pokojnine do dopolnitve 65 let starosti za moške in 63 let starosti za ženske ali da se mu končna pokojnina poveča za 0,3% za vsak mesec do dopolnitve 65 let starosti za moške in 63 let starosti za ženske. KSJS meni, da bo uvedba teh spodbud za podaljšanje delovne aktivnosti imela negativne posledice na zaposlovanje novih delavcev v javnem sektorju in bi bilo potrebno ponuditi druge oblike motiviranja delodajalcev za ohranjanje zaposlitev starejših delavcev.

Pokojninska osnova
  • Za izračun pokojninske osnove se po predlogu zakona upoštevajo plače iz katerihkoli 34 let zavarovanja od 1. 1. 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejši. Predlog sicer predvideva uvedbo kompenzacijskega faktorja (višji odmerni odstotek), ki naj bi preprečil zniževanje pokojnin zaradi podaljševanja obdobja za izračun pokojninske osnove.KSJS ugotavlja, da plačni sistem za javne uslužbence temelji na kariernem napredovanju, zato bi za zaposlene v javnem sektorju podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove pomenilo znižanje pokojnin vsaj za 15%. KSJS predlaga, da se za izračun pokojninske osnove ne upošteva 34 let zavarovanja temveč največ 20 najugodnejših let. Ker niso bili podani nobeni izračuni, je težko oceniti, ali bo kompenzacijski faktor dejansko preprečil zniževanje pokojnin, zato KSJS zahteva, da se pripravijo izračuni učinkov za različne primere zavarovancev. Ni sprejemljivo, da predlog zakona ponovno predvideva zelo pospešen prehod na nov sistem. Prehodno obdobje za prehod na novo pokojninsko osnovo naj bo 12 let.

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

  • Predlog zakona za delavce na zdravju škodljivih delovnih mestih ali na delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več opravljati, predvideva vključitev v obvezno dodatno zavarovanje. KSJS meni, da bi moral zakon našteti pogoje za določanje posebno težkih in zdravju škodljivih del. KSJS podpira rešitev, da se za delovna mesta, za katera mora delodajalec plačevati prispevke za obvezno dodatno zavarovanje iz ZPIZ -1 ohranijo vsa tista, za katera se je ob uveljavitvi zakona štela zavarovalna doba s povečanjem.

Stališča je sprejelo predsedstvo na seji, 4. 5. 2010.

Branimir Štrukelj

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.