KSJS ima dovolj ignorance sindikatov

(23.04.2021) V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije izražamo protest nad načinom, kako je vlada »vključila« socialne partnerje v oblikovanje Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Sindikati nismo imeli nikakršne možnosti vpliva na dokument. Največja stopnja sodelovanje so bile predstavitve posameznih resorjev (zgolj nekaterih, ki so se sami tako odločili).

Današnja izredna seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je bila le dodatna potrditev popolnega spregleda socialnega dialoga in vrhunec ignorance sindikatov. Seja je bila sklicana na predlog vladne strani, z namenom obravnave Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), saj ga mora Vlada RS poslati v Bruselj do 30. 04. 2021.

Vlada je predlagala tudi širitev dnevnega reda s predlogom Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 in osnutkom Programa stabilnosti 2021. Kljub temu, da o teh dveh dokumentih ni bilo nikakršnega predhodnega usklajevanja niti seznanitve, je vladna stran nasprotovala sprejemu sklepa, s katerim bi to ugotovitev potrdili. Gre namreč za še eno v nizu mnogih kršitev Pravil delovanja ESS in temeljnih načel socialnega dialoga, katerim je Slovenija zavezana tudi z mednarodnimi dokumenti.
Pri obravnavi Načrta za okrevanje in odpornost smo sindikati jasno in glasno izpostavili, da dokument z nami ni bil usklajevan niti nismo sodelovali pri njegovem oblikovanju, kljub temu, da je to jasno navodilo tudi Evropske komisije. Kar 4 mesece je imel NOO oznako »interno« in nam ni bil niti dostopen. V zadnjih dveh mesecih pa je bilo sklicanih nekaj predstavitvenih sestankov brez možnosti upoštevanja naših pripomb.

Posebej moramo izpostaviti Ministrstvo za zdravje, ki v vsem tem času ni sklicalo niti enega sestanka na temo Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati pa so v njihovem načrtu reforme celotnega zdravstvenega sistema, od posegov v košarico zdravstvenih storitev, zdravstvenega zavarovanja in plačna reforma mimo enotnega plačnega sistema. Vlada načrtuje sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi še letos, a delovna skupina ne deluje in finančna konstrukcija še vedno ni dorečena. Odprte so tudi vsebinske rešitve, sindikati pa sploh nismo vključeni. Vse to nakazuje na pohod k razgradnji sistema javnega zdravstva in načrtni privatizaciji.

Tudi na drugih področjih so napovedane celovite reforme (kurikularna reforma, reforma visokega šolstva, pokojninska reforma in reforma glede nadomestil za brezposelnost ipd.). Vse to so področja, ki izjemno vplivajo na položaj zaposlenih, zato morajo biti usklajevana z reprezentativnimi sindikati.

Predsedstvo KSJS je zato sprejelo naslednje sklepe:
  • V KSJS izražamo protest nad načinom, kako je vlada »vključila socialne partnerje v oblikovanje NOO«. Sindikati nismo imeli nikakršne možnosti vpliva na dokument. Največja stopnja sodelovanje so bile predstavitve posameznih resorjev (zgolj nekaterih, ki so se sami tako odločili).
  • Ignoranca MZ je nezaslišana. Področje, ki je bistveno za spopad s covid19 in ki ima že dolgo nakopičene nerešene zadeve s področja (ne)delovanja sistema in neurejenosti standardov in normativov za zaposlene, ni opravilo niti enega usklajevanja s socialnimi partnerji.
  • NOO naj bi bil načrt, ki odgovarja na težave, ki se nakopičile zaradi covid krize in vplivajo na kakovost življenja ljudi. Pokazalo se je, da je ta pandemija zelo (negativno) vplivala na področje duševnega zdravja, osebnih stisk in nasilja (zlasti medpartnerskega in v družini) ter na položaj otrok in mladih ter starejših. V dokumentu ni ukrepov, ki bi prinesli okrevanje in odpornost ljudi na osebne stiske. V KSJS pričakujemo, da bo vlada zagotovila sredstva in pripravila ukrepe za odpravo ali vsaj omilitev stisk, ki so se ljudem nakopičile – tudi zaradi nekaterih vladnih ukrepov (predolgo zaprtje šol, študij na daljavo skoraj celo študijsko leto, onemogočanje gibanja in izražanja lastnega mnenja, nedostopnost storitev osebne pomoči in podpore ipd.)
  • Pričakujemo in zahtevamo, da bodo v delovne skupine, ki so najavljene v NOO pri posameznih področjih (MJU, MIZŠ, MDDSZ, MZ, …) enakovredno in od začetka vključeni tudi predstavnice oz. predstavniki reprezentativnih sindikatov s tistega področja.
  • Pričakujemo, da bo Vlada RS spoštovala zaveze iz ESS (pravila ESS, sklepi in podpisani sporazumi) glede potrebe po usklajenosti rešitev med vlado in socialnimi partnerji na ključnih področjih, kjer se je zavezala k reformam.
  • Pričakujemo, da bo vlada redno in transparentno poročala socialnim partnerjem o uresničevanju NOO in izvedbi postopkov za porabo sredstev iz NOO.
  • Vlada RS naj javno objavi celoten NOO, finančni načrt in časovnico uresničevanja.

O celotnem dogajanju bomo obvestili tudi Evropsko komisijo ter začeli s pripravami na ostrejše ukrepe. Ne moremo dopustiti, da se ignorira več kot 70.000 članic in članov sindikatov KSJS. Ne bomo dopustili, da se ponižuje ljudi v Sloveniji in da vlada mimo vseh sprejema ukrepe, ki povečujejo neenakosti in koristijo zgolj najbogatejšim in (tujim) korporacijam.


Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.