Sporočilo reprezentativnih sindikalnih central v zvezi z usklajevanjem predloga PKP5

(23.09.2020) Sindikalne centrale so na Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ekonomsko-socialni svet naslovile sporočilo glede usklajevanja predloga PKP5.


Spoštovani,

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), smo v zadnjih dneh aktivno sodelovali pri usklajevanju petega protikoronskega zakonskega paketa (PKP5). Skladno s sklepom ESS je delo potekalo v pogajalski skupini socialnih partnerjev z namenom doseganja soglasja glede predlaganih zakonskih rešitev ter zavezo, da bo predlog zakona še pred obravnavo na Vladi obravnavan na seji ESS.

Ocenjujemo, da se je priprava zakonskih predlogov povsem brez potrebe začela bistveno prepozno, kar je botrovalo slabi pripravi gradiv, neusklajenosti med resorji na vladni strani in številnim spremembam in popravkom prvotnih predlogov, kar je ob skrajno kratkih rokih močno oteževalo ali celo onemogočalo kakovostno delo in pripravo strokovnih in dobro premišljenih in utemeljenih rešitev.

V sindikalnih centralah pričakujemo, da bodo Vlada in poslanci Državnega zbora upoštevali voljo socialnih partnerjev in da bodo podprli rešitve, ki so bile tekom pogajanj usklajene, v obliki, s kakršno so soglašali tudi socialni partnerji.

V zvezi s tem posebej poudarjamo tudi soglasje vseh treh strani, udeleženih v usklajevanjih, da naj PKP5 vsebuje samo določbe, ki se neposredno nanašajo na preprečevanje in omejevanje širjenja okužb s COVID-19 ter na ukrepe, ki so potrebni za odpravljanje posledic širjenja virusa COVID-19, ne pa tudi določb, ki so sistemske narave in nimajo neposredne zveze s COVID-19. Posebej pomembno je, da je bilo soglasje socialnih partnerjev doseženo glede nekaterih pomembnih rešitev, ki smo jih predlagali tudi sindikati, npr. glede podaljšanja ureditve nadomestila plače za čas odrejene karantene in za čas varstva otroka, ki mu je odrejena karantena, glede zagotavljanja sredstev za pokrivanje primanjkljaja ZZZS, glede razbremenitve zdravnikov družinske medicine z možnostjo odsotnosti z dela do 3 dni brez obiska osebnega zdravnika, glede možnosti prerazporejanja zaposlenih v zdravstvu in delu socialnega varstva ob soglasju zaposlenega itd..

Nadalje pričakujemo, da bo Vlada predloge, ki se nanašajo na sistem plač v javnem sektorju ali na delovna razmerja javnih uslužbencev, usklajevala in uskladila v socialnem dialogu s sindikati javnega sektorja, s katerimi se o predmetnih vsebinah še ni usklajevala. Prav tako opozarjamo, da PKP5 ne naslavlja reševanja problemov mladih, zlasti tistih, ki delo opravljajo v negotovih oblikah dela.

Vlado RS pozivamo, da na svoji seji ta teden ne sprejme predloga PKP5 in nadaljuje usklajevanje s socialnimi partnerji oziroma da predloge zakonskih rešitev, glede katerih ni bilo doseženo soglasje socialnih partnerjev, izvzame iz predloga PKP5 in nemudoma nadaljuje socialni dialog s socialnimi partnerji z namenom iskanja usklajenih in za vse strani sprejemljivih rešitev. Bodisi v posebnem interventnem zakonu, bodisi v posebnih področnih zakonih, ki naj urejajo določena vprašanja. To zlasti velja npr. za predlagan način reševanja problematike skrajševanja čakalnih vrst, ki so bile kritične tudi že pred izbruhom epidemije COVID-19, pa tudi za nekatere druge rešitve, s katerimi smo socialni partnerji po vsebini sicer soglašali, vendar pomenijo spremembe sistemskih ureditev, niso začasne in jih je zato potrebno urejati izven interventnega zakona, kar PKP5 po svoji naravi je. Vsekakor pa se trenutna situacija ne sme izkoriščati za vpeljavo sprememb, ki brez soglasja socialnih partnerjev neposredno vplivajo na delovanje sistema (zlasti sistemov socialne varnosti) in hkrati predstavljajo odmik od temeljnih načel na katerih delovanje sistema temelji.

Glede na naše izkušnje iz usklajevanja prejšnjih protikoronskih zakonskih paketov in naša opozorila v zvezi s pomanjkanjem socialnega dialoga in neupoštevanjem stališč socialnih partnerjev zlasti v prvih protikoronskih zakonskih paketih, bo upoštevanje naših, zgoraj navedenih pričakovanj, preizkus kredibilnosti Vlade in vladnih predstavnikov ter pokazatelj odnosa Vlade do socialnega dialoga, do zavez Vlade socialnim partnerjem ter do socialnih partnerjev in do vseh tistih, ki jih socialni partnerji zastopamo. Naša nadaljnja ravnanja se bodo zagotovo odražala v ravnanju Vlade in poslancev koalicijskih strank v zvezi z vsebinami PKP5, ki so bile predmet usklajevanja.

Lep pozdrav,


Lidija Jerkič,
Predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije

Branimir Štrukelj,
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Jakob Počivavšek,
Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije - Pergam

Peter Majcen,
Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

Evelin Vesenjak,
Predsednica KNSS-Neodvisnost

Zdenko Lorber,
Predsednik Slovenske zveze sindikatov - Alternativa

Albert Pavlič,
Predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.