Poziv reprezentativnih sindikalnih central v zvezi s pripravo PKP5

(11.09.2020) Sindikalne centrale so na Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvo za zdravje naslovile poziv po pravočasni in aktivni vključitvi socialnih partnerjev v nastajanje PKP5.


Spoštovani,

Sindikalne centrale, zveze, konfederacije, članice Ekonomsko socialnega sveta (ESS) smo na kolegiju ESS in iz medijev izvedele, da Vlada RS pripravlja novo protikoronsko zakonodajo (tim. PKP5), katere veljavnost oziroma uporabnost bi naj bila, tako predvidevamo, od 1. 10. 2020 dalje. Iz informacij, s katerimi razpolagamo, bo tokratni poudarek PKP5 na zdravstvu, vseboval pa bi naj tudi določbe iz pristojnosti MDDSZEM in iz pristojnosti MGRT, morda pa tudi iz pristojnosti katerega od drugih ministrstev. Tokratni nosilec protikoronske zakonodaje bi naj bil Ministrstvo za zdravje.

V tej povezavi bi želeli poudariti, da je vsebina protikoronske zakonodaje takšna, da jo mora skladno z določbo 3. člena pravil obravnavati Ekonomsko socialni svet. Obravnavati jo mora še preden se tovrstna zakonodaja posreduje v javno razpravo oziroma preden jo sprejme Vlada RS (4. člen pravil). Pričakujemo, da se bodo v tem primeru tudi v celoti spoštovala Pravila o delovanju ESS ter da bo ESS obravnaval predlog zakona kot celoto, preden ga bo obravnavala oziroma sprejemala Vlada RS.

Prav tako pričakujemo, da bomo socialni partnerji pravočasno vključeni že v nastajanje samega predloga zakona in da bo v ta namen izvedeno usklajevanje s socialnimi partnerji. Dejstvo je namreč, da se tako pomembna zakonodaja ne sme pripravljati brez aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev, prav tako pa lahko s svojimi predlogi, mnenji prispevamo k boljši, učinkovitejši in uporabnejši zakonodaji. Navsezadnje je to potrdil tudi zadnji primer priprave protikoronske zakonodaje in aktivno sodelovanje socialnih partnerjev pri njenem nastajanju, zaradi česar je bilo v praksi najmanj nejasnosti, tako glede uporabe posamičnih določb zakona kot tudi glede namena in učinkovitosti predlaganih ukrepov, v primerjavi s prejšnjimi protikoronskimi zakonodajnimi svežnji, v pripravo katerih socialni partnerji nismo bili vključeni ali pa je bila vključenost bistveno manjša. Aktivno sodelovanje socialnih partnerjev pri zadnjem protikoronskem zakonu je po našem prepričanju tudi pripomoglo k učinkovitejšemu doseganju ciljev iz zadnje protikoronske zakonodaje.

Glede na vse navedeno sindikalne centrale, zveze, konfederacije, članice ESS pričakujemo, da se bodo pri nastajanju PKP5 v celoti spoštovala Pravila o delovanju ESS ter da bomo pravočasno in aktivno
vključeni že v nastajanje tega zakona in da bo usklajevanju namenjeno tudi dovolj časa, ki bo omogočal oblikovanje kakovostnih rešitev, oblikovanih v soglasju s socialnimi partnerji. Takšno postopanje pričakujemo takoj, ko bodo svoje predloge pripravila pristojna ministrstva.

Zato pozivamo prejemnike tega dopisa, predvsem pa Ministrstvo za zdravje kot verjetnega nosilca tokratne protikoronske zakonodaje, da socialnim partnerjem, članom ESS, takoj po prejemu predlogov s strani posamičnih ministrstev, te predloge takoj posreduje članom ESS ter pozove socialne partnerje, člane ESS na skupni sestanek, in sicer pred redno sejo ESS, ki je predvidena za 18. 9. 2020.

Zavedamo se dejstva, da se s sprejetjem te zakonodaje mudi ter da se morajo nekateri izmed predlaganih ukrepov uporabljati že od 1. 10. 2020. Uporabo od 1. 10. 2020 tudi sami pričakujemo, vsaj glede ureditve nadomestila plače za čas odrejene karantene, ki po obstoječem interventnem zakonu preneha veljati s koncem meseca septembra, nujno pa bi jo bilo potrebno nadgraditi tudi z ustreznejšo ureditvijo nadomestila za starše otrok, ki jim je odrejena karantena in potrebujejo varstvo. Kljub časovni stiski pa smo prepričani, da le-ta pri nastajanju in sprejemanju te zakonodaje nikakor ne sme predstavljati izgovora, da se pravila o delovanju ESS ne spoštujejo in da se socialnih partnerjev, članov ESS, ne bi aktivno vključilo v pripravo omenjene zakonodaje. Navsezadnje je sindikalna stran v preteklosti že večkrat pokazala razumevanje za morebitne časovne stiske. Tudi z določanjem prioritet našega dela kot tudi s fleksibilnostjo glede spoštovanja predpisanih rokov in načina dela, ki so kot takšni določeni s pravili ESS. Vse z namenom zagotovitve pravočasne in aktivne vključenosti socialnih partnerjev v nastajanje zakona.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.


Lidija Jerkič,
Predsednica Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije

Branimir Štrukelj,
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije

Jakob Počivavšek,
Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije - Pergam

Peter Majcen,
Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije

Evelin Vesenjak,
Predsednica KNSS-Neodvisnost

Zdenko Lorber,
Predsednik Slovenske zveze sindikatov - Alternativa

Albert Pavlič,
Predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
ntuno v izdelavi!

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.