Načrt dela KSJS za leto 2018

Načrt dela Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2018 temelji, do sprejema novega programa, na programu KSJS za obdobje 2014 - 2018, ki ga je sprejel 4. kongres KSJS, 8. 4. 2014 v Ljubljani in nato na 1. seji v novem mandatu 19. 5. 2014 dopolnilo predsedstvo KSJS s pripombami delegatov. Program KSJS za obdobje 2018 – 2022 bo sprejet na 5. kongresu KSJS, ki bo 10. 4. 2018 v Ljubljani.

Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem delo organov KSJS, sodelovanje predstavnikov KSJS v odločanju na državni ravni, sodelovanje v obravnavi zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovno -pravni in materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, sodelovanje pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju in na pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, pripravo in posredovanje sklepov, stališč in mnenj pri obravnavi osnutkov zakonov in ukrepov vlade, sodelovanje s sindikati, njihovimi konfederacijami in zvezami na državni in mednarodni ravni ter obveščanje javnosti.


Organi KSJS

Organi KSJS so kongres, konferenca, predsedstvo, odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja in statutarna komisija. KSJS imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je Pogajalska skupina KSJS za KPJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo glede na obravnavo posameznih tem, predlogov zakonov ali za oblikovanje stališč oz. resolucij. KSJS se glede na interes vključuje v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ali druge koordinacije sindikatov. O tem sproti odloča predsedstvo.

Delovanje KSJS bo tudi v letu 2018 vodilo predsedstvo, ki odloča o izvrševanju posameznih aktivnosti in financiranju ter stroških posameznih akcij. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.
Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki so z izjemo poletnih mesecev praviloma mesečno. Predsedstvo se bo poleg rednih sej sestalo tudi na izrednih sejah, če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju. Predsedstvo bo uporabilo tudi možnost dopisne seje. V letu 2018 se bo predsedstvo sestalo na 8 rednih oz. izrednih sejah.
Sestajala se bo tudi Pogajalska skupina KSJS za spremembe in dopolnitve KPJS, sindikati KSJS pa bodo po potrebi sodelovali v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

V letu 2018 se bodo poleg Pogajalske skupine sindikatov KSJS za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za javni sektor sestajale še delovne skupine, ki jih bo imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Bela knjiga o pokojninah idr.).

Predsedstvo KSJS bo spremljalo in skrbelo za izvajanje projektnih nalog po projektih, v katerih bo sodelovala KSJS.
KSJS bo aktivno sodelovala v upravljanju Modre zavarovalnice in v Strokovno ekonomskem odboru SDH. Predstavniki KSJS bodo sodelovali v Ekonomsko-socialnem svetu RS, kjer je KSJS polnopravna članica ter v delovnih skupinah ESS. Predstavnik KSJS bo po potrebi sodeloval v delovnih skupinah za oblikovanje izhodišč za posamezne zakone in drugih delovnih skupinah vlade, sindikatov in na sejah Odborov Državnega zbora RS.
Predstavniki KSJS bodo sodelovali v Skupščini in območnih svetih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Upravnem odboru ZZZS, Svetu ZPIZ in organih Delavske hranilnice. Predsednik KSJS bo sodeloval v delu Državnega sveta RS, predstavnica KSJS pa bo sodelovala v delu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

KSJS bo redno sodelovala z zvezami sindikatov in sindikalnimi konfederacijami. KSJS Slovenije si bo v letu 2018 prizadevala za prodajo deleža preostalih nepremičnin, ki jih je pridobila po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v lastnini ZSS, ki so po zakonu prešle v lastnino šestih sindikalnih zvez in konfederacij.


Organiziranost
KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za vključevanje novih sindikatov. Delovanje KSJS se bo urejalo z akti in poslovniki, ki jih bo predsedstvo po potrebi dopolnilo.


Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih

Še naprej ostaja cilj članstvo KSJS v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). KSJS bo v letu 2018 izvajala projekt »Skupaj nad izzive trga dela«, ki ga je konec leta 2017 pridobila s prijavo na javni razpis MDDSZEM za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na prednostnih področjih »Krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Obveščanje

V letu 2018 bo KSJS redno obveščala o sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah tako javnost na tiskovnih konferencah in posamezne člane KSJS. Vse pomembnejše informacije bodo za člane in javnost dostopne na spletni strani www.konfederacija-sjs.si.


Zaposleni

KSJS bo v letu 2018 redno zaposlovala 3 sodelavce: generalnega sekretarja, tajnico generalnega sekretarja in koordinatorko projekta. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, elaboratov, poročil idr. bodo tudi v letu 2018 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.


Materialna podlaga
KSJS se bo financirala s članarino članov, z dohodki za opravljeno delo iz projektov ter deležem najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti). Glede na prihodke KSJS iz drugih virov v letu 2018 ne bo povečanja članarine, ki jo plačujejo člani KSJS.
KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo v letu 2018 še povečala s prodajo preostalih deležev nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.


Zaključek
Aktivnosti KSJS temeljijo tudi na sprotnih pobudah članov in so v določeni meri odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev. Predsedstvo KSJS operativno odloča o aktivnostih v krajših časovnih obdobjih.


V Ljubljani, februar 2018


Branimir Štrukelj,
predsednik


Opomba:
Načrt dela KSJS za leto 2018 je bil sprejet na 28. redni seji predsedstva KSJS, 26. 2. 2018, v Ljubljani.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.