Načrt dela KSJS za leto 2019

Načrt dela Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2019 temelji na programu KSJS za obdobje 2018 – 2022, ki ga je sprejel 5. kongres KSJS, 10.4.2018, v Ljubljani.
Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem delo organov KSJS, sodelovanje predstavnikov KSJS v odločanju na državni ravni, sodelovanje v obravnavi zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovnopravni in materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, sodelovanje pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju in na pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, pripravo in posredovanje sklepov, stališč in mnenj pri obravnavi osnutkov zakonov in ukrepov vlade, sodelovanje s sindikati, njihovimi konfederacijami in zvezami na državni in mednarodni ravni ter obveščanje javnosti.


Organi KSJS
Organi KSJS so kongres, konferenca, predsedstvo, odbor za nadzor finančno-materialnega poslovanja in statutarna komisija. KSJS imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je Pogajalska skupina KSJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo glede na obravnavo posameznih tem, predlogov zakonov ali za oblikovanje stališč oz. resolucij. Delovanje KSJS bo tudi v letu 2019 vodilo predsedstvo, ki odloča o izvrševanju posameznih aktivnosti in financiranju ter stroških posameznih akcij. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.
Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki so, z izjemo poletnih mesecev, praviloma mesečno. Predsedstvo se bo poleg rednih sej sestalo tudi na izrednih sejah, če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju. Predsedstvo bo uporabilo tudi možnost dopisne seje. V letu 2019 se bo predsedstvo sestalo na 8 rednih oz. izrednih sejah. Predsedstvo bo spremljalo in skrbelo tudi za izvajanje projektnih nalog na projektih, v katerih bo sodelovala KSJS.
Pogajalska skupina KSJS se bo sestajala v zvezi z usklajevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Zakona o javnih uslužbencih. KSJS bo vztrajala, da se lahko spremembe, ki zadevajo temeljna vprašanja s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju, izvedejo le na podlagi soglasja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. KSJS bo po potrebi oblikovala tudi koordinacijo stavkovnih odborov KSJS, ki bo usklajevala stavkovne zahteve sindikatov KSJS.
V letu 2019 se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki jih bo imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, idr.).
KSJS bo aktivno sodelovala v upravljanju Modre zavarovalnice in v Strokovno ekonomskem odboru SDH. Predstavniki KSJS bodo sodelovali v Ekonomsko-socialnem svetu RS, kjer je KSJS polnopravna članica ter v delovnih skupinah ESS. Predstavnik KSJS bo po potrebi sodeloval v delovnih skupinah za oblikovanje izhodišč za posamezne zakone in drugih delovnih skupinah vlade, sindikatov in na sejah Odborov Državnega zbora RS.
Predstavniki KSJS bodo sodelovali v skupščini in območnih svetih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Upravnem odboru ZZZS, Svetu ZPIZ in organih Delavske hranilnice. Predsednik KSJS bo sodeloval v delu Državnega sveta RS, predstavnica KSJS pa bo sodelovala v delu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
KSJS bo redno sodelovala z zvezami sindikatov in sindikalnimi konfederacijami. KSJS Slovenije si bo v letu 2019 prizadevala za prodajo deleža preostalih nepremičnin, ki jih je pridobila po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v lastnini ZSS, ki so po zakonu prešle v last šestih sindikalnih zvez in konfederacij.


Organiziranost
KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za vključevanje novih sindikatov. Delovanje KSJS se bo urejalo z akti in poslovniki, ki jih bo predsedstvo po potrebi dopolnilo.


Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih

Še naprej ostaja cilj članstvo KSJS v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). KSJS bo v letu 2019 nadaljevala z izvajanjem projekta »Skupaj nad izzive trga dela«, ki ga je konec leta 2017 pridobila s prijavo na javni razpis MDDSZEM za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na prednostnih področjih »Krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Obveščanje
V letu 2019 bo KSJS redno obveščala o sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah tako javnost na tiskovnih konferencah in posamezne člane KSJS. Vse pomembnejše informacije bodo za člane in javnost dostopne na spletni strani www.konfederacija-sjs.si.


Zaposleni
KSJS bo v letu 2019 redno zaposlovala 3 sodelavce: generalnega sekretarja, tajnico generalnega sekretarja in koordinatorko projektov. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, elaboratov, poročil idr. bodo tudi v letu 2019 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.


Materialna podlaga

KSJS se bo financirala s članarino članov, z dohodki za opravljeno delo iz projektov, deležem najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti). Glede na prihodke KSJS iz drugih virov v letu 2019 ne bo povečanja članarine, ki jo plačujejo člani KSJS.
KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo v letu 2019 še povečala s prodajo preostalih deležev nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.


Zaključek
Aktivnosti KSJS temeljijo tudi na sprotnih pobudah članov in so v določeni meri odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev. Predsedstvo KSJS operativno odloča o aktivnostih v krajših časovnih obdobjih.


V Ljubljani, februar 2019


Branimir Štrukelj,
predsednikOpomba:
Načrt dela KSJS za leto 2019 je bil sprejet na 6. redni seji predsedstva KSJS, 27. 2. 2019, v Ljubljani.

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.