Načrt dela za leto 2017

Delovni načrt Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za leto 2017 temelji na programu KSJS za obdobje 2014 - 2018, ki ga je kot predlog sprejel 4. kongres KSJS, 8.4.2014 v Ljubljani in nato na 1. seji v novem mandatu 19.5.2014 dopolnilo predsedstvo KSJS s pripombami delegatov. Letni delovni načrt KSJS obsega predvsem delo organov KSJS, sodelovanje predstavnikov KSJS v odločanju na državni ravni, sodelovanje v obravnavi zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovno -pravni in materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, sodelovanje pri urejanju plačnega sistema v javnem sektorju in na pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, pripravo in posredovanje sklepov, stališč in mnenj pri obravnavi osnutkov zakonov in ukrepov vlade, sodelovanje s sindikati, njihovimi konfederacijami in zvezami na državni in mednarodni ravni ter obveščanje javnosti. KSJS bo v letu 2017 sodelovala na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, na prednostnih področjih »Krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Organi KSJS
Organi KSJS so kongres, konferenca, predsedstvo in predsednik. KSJS imenuje tudi različna delovna telesa in komisije. Stalno delovno telo je Pogajalska skupina KSJS za KPJS, delovne skupine in komisije pa imenuje predsedstvo glede na obravnavo posameznih tem, predlogov zakonov ali za oblikovanje stališč oz. resolucij. KSJS se glede na interes vključuje v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ali druge koordinacije sindikatov. O tem sproti odloča predsedstvo.
Delovanje KSJS bo tudi v letu 2017 vodilo predsedstvo, ki odloča o izvrševanju posameznih aktivnosti in financiranju ter stroških posameznih akcij. Odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta je generalni sekretar, ki ima poslovodna pooblastila.
Predsedstvo se bo sestajalo na rednih sejah, ki so z izjemo poletnih mesecev praviloma mesečno. Predsedstvo se bo poleg rednih sej sestalo tudi na izrednih sejah, če bodo to narekovale razmere oz. potrebe po odločanju. Predsedstvo bo uporabilo tudi možnost dopisne seje. V letu 2017 se bo predsedstvo sestalo na 8 rednih oz. izrednih sejah.
Sestajala se bo tudi Pogajalska skupina KSJS za spremembe in dopolnitve KPJS, sindikati KSJS pa bodo po potrebi sodelovali v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.
V letu 2017 se bodo poleg Pogajalske skupine sindikatov KSJS za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za javni sektor sestajale še delovne skupine, ki jih bo imenovalo predsedstvo za različne namene (Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Bela knjiga o pokojninah idr.).
Predsedstvo KSJS bo spremljalo in skrbelo za izvajanje projektnih nalog po projektih, v katerih bo sodelovala KSJS.
KSJS bo aktivno sodelovala v upravljanju Modre zavarovalnice in v Strokovno ekonomskem odboru SDH. Predstavniki KSJS bodo sodelovali v Ekonomsko-socialnem svetu RS, kjer je KSJS polnopravna članica ter v delovnih skupinah ESS. Predstavnik KSJS bo po potrebi sodeloval v delovnih skupinah za oblikovanje izhodišč za posamezne zakone in drugih delovnih skupinah vlade, sindikatov in na sejah Odborov Državnega zbora RS.
Predstavniki KSJS bodo sodelovali v Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Svetu ZPIZ in organih Delavske hranilnice. Predsednik KSJS bo sodeloval v delu Državnega sveta RS, predstavnica KSJS pa bo sodelovala v delu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
KSJS bo redno sodelovala z zvezami sindikatov in sindikalnimi konfederacijami. KSJS Slovenije si bo v letu 2017 prizadevala za prodajo deleža preostalih nepremičnin, ki jih je pridobila po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v lastnini ZSS, ki so po zakonu prešle v lastnino šestih sindikalnih zvez in konfederacij.


Organiziranost
KSJS bo skrbela za organizacijsko rast ter bo odprta za vključevanje novih sindikatov. Delovanje KSJS se bo urejalo z akti in poslovniki, ki jih bo predsedstvo po potrebi dopolnilo.


Mednarodno sodelovanje in sodelovanje v projektih
Še naprej ostaja cilj članstvo KSJS v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). KSJS si bo prizadevala za vodenje in izvajanje projektov, namenjenih uresničevanju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada.


Obveščanje
V letu 2017 bo KSJS redno obveščala o sprejetih stališčih, sklepih in odločitvah tako javnost na tiskovnih konferencah in posamezne člane KSJS. Vse pomembnejše informacije bodo za člane in javnost dostopne na spletni strani www.konfederacija-sjs.si.


Zaposleni
KSJS bo v letu 2017 redno zaposlovala 2 sodelavca: generalnega sekretarja in tajnico generalnega sekretarja.
Za koordinacijo izvajanja nalog po projektih bo glede na pridobljen projekt za določen čas trajanja projektov zaposlovala koordinatorja/ko projektov. Pri pripravi zahtevnejših dokumentov, elaboratov, poročil idr. bodo tudi v letu 2017 sodelovali strokovni sodelavci članov KSJS in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.


Materialna podlaga
KSJS se bo financirala s članarino članov, z dohodki za opravljeno delo iz projektov ter deležem najemnin za oddajanje poslovnih prostorov ter s prihodki od financiranja (dividende in obresti). Glede na prihodke KSJS iz drugih virov v letu 2017 ne bo povečanja članarine, ki jo plačujejo člani KSJS.
KSJS je v preteklem obdobju oblikovala znaten nepremičninski sklad, ki ga bo v letu 2017 še povečala s prodajo preostalih deležev nepremičnega premoženja po Zakonu o lastninjenju nepremičnin nekdanje ZSS.


Zaključek
Aktivnosti KSJS temeljijo tudi na sprotnih pobudah članov in so v določeni meri odziv na ravnanje vlade in socialnih partnerjev. Predsedstvo KSJS operativno odloča o aktivnostih v krajših časovnih obdobjih.   V Ljubljani, februar 2017                                                                 Branimir Štrukelj,
                                                                                                              predsednik
Opomba: Letni delovni načrt za leto 2017 je na 20. seji, 16. februarja 2017 sprejelo predsedstvo KSJS.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.